MEP Mir­ja Veh­ka­pe­rä pyr­kii jat­ko­kau­del­le euro­par­la­ment­tiin

Mirja Vehkaperä asettuu perheensä kanssa Brysseliin, mutta aikoo toki käydä kotimaisemissa Haukiputaalla usein.

Kesä­kuus­sa Euroo­pan par­la­men­tin jäse­ne­nä työn­sä aloit­ta­nut Mir­ja Veh­ka­pe­rä (kesk.) pyr­kii ensi kevään euro­par­la­ment­ti­vaa­leis­sa jat­ko­kau­del­le.

-Työ­ni Euroo­pan par­la­men­tis­sa on läh­te­nyt täy­del­lä vauh­dil­la käyn­tiin. Olen työs­ken­nel­lyt kan­san­edus­ta­ja­na 11 vuot­ta, joten liik­ku­vaan junaan oli help­po hypä­tä pit­kän edus­kun­tau­ran voi­min. Koen EU-mai­den väli­sen yhteis­työn tär­keäk­si, ja haluan olla omal­ta osal­ta­ni vai­kut­ta­mas­sa unio­nin pää­tök­sen­te­koon myös tule­val­la vaa­li­kau­del­la. Olen erit­täin moti­voi­tu­nut ja kiin­nos­tu­nut jat­ka­maan mepin työ­tä, Veh­ka­pe­rä sanoo.

- Poh­joi­sen maan asiat eivät kuu­lu EU:ssa, jos niil­lä ei ole äänen­kan­ta­jaa. Haluan tuo­da EU:ssa esil­le mei­dän poh­joi­sen alu­een monet mah­dol­li­suu­det, kuten ark­ti­sen alu­een val­ta­van poten­ti­aa­lin, Jää­me­ren yhtey­den, kor­kean tason osaa­mi­sen sekä luon­non­va­ro­jen muka­naan tuo­mat mah­dol­li­suu­det. Myös poh­joi­sen haas­teet, kuten pit­kät etäi­syy­det ja har­vaan asu­tut seu­dut, täy­tyy tuo­da näky­vil­le EU:n pää­tök­sen­te­ko­pöy­dis­sä, Veh­ka­pe­rä lin­jaa.

Euro­par­la­men­tin valio­kun­nis­sa käsi­tel­lään par­hail­laan muun muas­sa maa­han­muut­to- ja pako­lais­ky­sy­myk­siä, EU:n ensi kau­den bud­jet­tia sekä ener­gia- ja ilmas­to­so­pi­muk­sia.
— Suo­men tulee olla koko­aan suu­rem­pi ja aktii­vi­sem­pi etsi­mään isoi­hin asioi­hin rat­kai­su­ja. Euroo­pan ulko­ra­joil­la on nyt vils­ket­tä. Tur­val­li­suu­den eteen on syy­tä teh­dä töi­tä, Veh­ka­pe­rä tote­aa.

Veh­ka­pe­rän pää­tös euro­vaa­lieh­dok­kuu­des­ta tar­koit­taa samal­la sitä, että hän ei ole muka­na kevään edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Euro­vaa­lit pide­tään Suo­mes­sa 26.5.2019.

Hau­ki­pu­taal­ta on nous­sut kak­si edus­ta­jaa euro­par­la­ment­tiin. Ennen Mir­ja Veh­ka­pe­rää Samu­li Poh­ja­mo (kesk.) toi­mi mep­pi­nä vuo­si­na 1999–2004 ja 2007–2009.