Rant­sik­ka: Menoa ja mei­nin­kiä Kel­lon kevääs­sä

Helmi Turtia ja Rebekka Kellokumpu Mok-työskentelyn parissa uutisluokassa Kellon koulussa. 

Kevät­tal­vi­set vii­kot oli­vat Kel­lon kou­lus­sa tapah­tu­ma­ri­kas­ta aikaa. Ensin vie­tim­me monia­lais­ten oppi­mis­ko­ko­nai­suuk­sien (MOK) päi­viä kes­ki­vii­kos­ta per­jan­tai­hin ja seu­raa­val­la vii­kol­la jat­ket­tiin lii­kun­nal­li­sis­sa mer­keis­sä. Koko viik­ko juh­lit­tiin istu­mi­sen­vas­tais­ta viik­koa, joka hui­pen­tui kes­ki­viik­ko­na lii­kun­ta­päi­vään. Toi­min­ta­viik­ko jat­kui 8D-luok­ka­lai­sil­la tors­tai­na tai­de­tes­tauk­sen mer­keis­sä.

Kol­me päi­vää kes­tä­vä MOK oli oppi­lai­den mie­les­tä kivaa vaih­te­lua nor­maa­liin kou­luar­keen. MOKis­sa oppi­laat jaet­tiin parei­hin tai ryh­miin, ja jokai­sel­la paril­la oli oma aiheen­sa. Aiheet liit­tyi­vät kah­dek­sas­luok­ka­lai­sil­la Euroop­paan ja sen his­to­ri­aan. Ryh­mät työs­ti­vät esi­tyk­si­ään eri­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta työ­pa­jois­sa. Omaan aihee­seen teh­tiin muun muas­sa uuti­nen, dia­gram­mi ja kart­ta.

Vii­mei­se­nä päi­vä­nä ryh­mät ja parit esit­te­li­vät omat esi­tel­män­sä muul­le ryh­mäl­le. MOKis­sa kes­ki­tyt­tiin eri­tyi­ses­ti läh­tei­den tul­kit­se­mi­seen ja läh­de­kriit­ti­syy­teen sekä sel­ke­ään esiin­ty­mi­seen. Oman esi­tyk­sen jäl­keen muut ryh­mä­läi­set antoi­vat raken­ta­vaa palau­tet­ta. Esi­tel­mät oli­vat mie­len­kiin­toi­sia.

Seu­raa­van vii­kon kes­ki­viik­ko­na osal­la oppi­lais­ta oli aikai­nen herä­tys. Oli lii­kun­ta­päi­vä ja mah­dol­li­suus läh­teä Rukal­le las­ket­te­le­maan. Vaih­toeh­toi­ses­ti sai jää­dä kou­lul­le pelai­le­maan säh­lyä, fris­bee­gol­fia ja Kahoot!ia. Vie­rai­le­vi­na täh­ti­nä kou­lus­sam­me kävi jal­ka­pal­loi­li­joi­ta AC Oulus­ta.

Rukan-mat­ka tait­tui rat­toi­sas­ti, kun­nes puo­let bus­seis­ta hajo­si. Vii­mei­set saa­pui­vat peril­le vas­ta tun­nin myö­hem­min, mut­ta sai­vat­kin olla hie­man pidem­pään. Rukal­la oppi­laat las­ket­te­li­vat, söi­vät ja piti­vät haus­kaa ystä­vien­sä kans­sa. Las­ket­te­lu­kin sujui ja suu­rin osa tuli ehjä­nä alas. Bus­si­mat­koil­la ker­rot­tiin hyviä vit­se­jä, kuun­nel­tiin mah­ta­vaa musiik­kia ja vali­tet­tiin näläs­tä.

Seu­raa­va­na päi­vä­nä 8D-luok­ka­lai­set herä­si­vät vie­lä aikai­sem­min ja läh­ti­vät len­to­ko­neel­la koh­ti tai­de­tes­taus­ta Hel­sin­gis­sä. Oulun len­to­ken­täl­lä len­toa odo­tel­les­sa kuva­sim­me istu­mi­sen­vas­tai­sen vii­kon kun­niak­si jump­pa­vi­deo­ta ja kuvauk­sia jat­koim­me koko päi­vän. Hel­sin­gis­sä jat­koim­me mat­kaa koh­ti Sinebryc­hof­fin tai­de­museo­ta.

Sinebryc­hof­fin enti­ses­sä kodis­sa tut­kim­me ja ana­ly­soim­me tai­de­teok­sia pien­ten kehyk­sien avul­la. Esi­tys oli mukaan­sa­tem­paa­va ja sai pön­de­läi­set innos­tu­maan kovin tai­de­museon anti­mis­ta, mikä ilah­dut­ti ohjaa­jaam­me pal­jon.

Museos­sa käy­mi­sen jäl­keen menim­me kier­te­le­mään kau­pun­gil­le. Nel­jän tun­nin kau­pun­gis­sa pyö­ris­ke­lyn jäl­keen huris­te­lim­me junal­la koh­ti len­to­kent­tää. Yllä­tyk­sek­sem­me tote­sim­me, että len­tom­me ei ollut­kaan myö­häs­sä ja pää­sim­me ajois­sa kotiin.

Ilo­na Jaa­ti­nen, Rebek­ka Kel­lo­kum­pu ja Lau­ra Vas­ko

Jut­tu on synyt­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een ylä­kou­lu­jen välis­tä mediayh­teis­työ­tä