Mar­tin­nie­men Eläk­keen­saa­jil­la kult­tuu­ria, lii­kun­taa ja jäsen­han­kin­taa

Kokousasiakirjoja järjestämässä puheenjohtaja Senja Nikkinen ja varapuheenjohtaja Aino Taipaleenmäki.

Mar­tin­nie­men eläk­keen­saa­jien ensi vuo­den toi­min­ta­ka­len­te­ris­ta löy­tyy monen­lais­ta toi­min­taa. Alku­tal­ves­ta alkaa jäsen­han­kin­ta­kam­pan­ja, sit­ten vuo­ros­sa on yhteis­työ­pro­jek­ti van­hus­neu­vos­ton kans­sa ja suun­ni­tel­mis­sa on myös teat­te­ri­ret­ki Oulun kau­pun­gin­teat­te­riin.

Tar­koi­tus on myös liik­kua, sil­lä todis­te­tus­ti lii­kun­ta on lää­ket­tä. Var­sin­kin iäk­kääm­mäl­lä ihmi­sel­lä kipu­jen ja mui­den vai­vo­jen hoi­toon lii­kun­ta on tär­keä toi­min­ta- ja hoi­to­muo­to. Lii­kun­ta­kam­pan­ja on maa­lis-huh­ti­kuun aika­na ja kil­pail­la­kin saa­daan aina­kin boccias­sa ja ehkä hiih­dos­sa­kin. Kun vie­lä nor­maa­li ker­ho­toi­min­ta­kin pyö­rii vilk­kaas­ti, niin mitään pai­kal­leen jämäh­tä­mis­tä ei pää­se tapah­tu­maan.

Tar­jol­la on moni­puo­lis­ta toi­min­taa, sil­lä elä­ke­läis­jär­jes­tö­jen vir­kis­tys­toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen tuo lisä­puu­haa ja mukaan on tulos­sa myös van­hus­neu­vos­to ja sen kaut­ta eri­lai­set asian­tun­ti­ja­kuu­le­mi­set ja tilai­suu­det.

Puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa Nik­ki­nen

Ensi vuo­den toi­min­ta­ka­len­te­ri hyväk­syt­tiin syys­ko­kouk­ses­sa 21.11. Kokouk­ses­sa valit­tiin myös yhdis­tyk­sen toi­mi­hen­ki­löt tule­val­le vuo­del­le. Lähes kaik­ki enti­set jat­ka­vat ja mitä­pä sitä hyvin toi­mi­vaa hal­lin­toa vaih­ta­maan, kun toi­min­ta­tar­moa riit­tää.

Puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa Sen­ja Nik­ki­nen ja hal­li­tuk­seen valit­tiin Aino Tai­pa­leen­mä­ki, Pent­ti Lah­den­si­vu, Vuok­ko Juan­to, Saa­ra Van­ha­la, Arja Vir­ta ja Kirs­ti Saa­re­lai­nen ja vara­jä­se­nik­si Aune Haa­pa­la, Aar­no Ervas­ti, Irja Lah­den­si­vu ja Lil­ja Soro­nen. Muut teh­tä­vät hal­li­tuk­ses­sa pää­te­tään jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­sa myö­hem­min.

Ystä­vä mukaan” -tee­mal­la jäse­niä

Pii­ri­ko­kouk­ses­sa edel­lis­päi­vä­nä esiin nous­sut val­ta­kun­nal­li­nen jär­jes­tö­jen jäsen­mää­rän las­ku näkyy myös Mar­tin­nie­men Eläk­keen­saa­jien yhdis­tyk­ses­sä. Muu­ta­man jäse­nen vuo­si­vauh­dil­la tapah­tu­va jäsen­ka­to huo­les­tut­taa. Elä­ke­läis­jär­jes­töis­tä pois­tuu jo ihan luon­nol­lis­ta tie­tä — kuo­le­man kaut­ta- aina muu­ta­ma jäsen ja uusia ei tah­do löy­tyä. Syi­tä on var­maan monia ja ideoi­ta jäsen­han­kin­taan ote­taan vas­taan.

Mar­tin­nie­men Eläk­keen­saa­jis­sa jäsen­ka­to on kulu­va­na vuon­na pysäh­ty­nyt, mikä on hyvä asia. Tämä antaa pont­ta alku­vuo­des­ta käyn­nis­ty­väl­le ”ystä­vä mukaan”-teemalla toteu­tet­ta­val­la jäsen­han­kin­ta­kam­pan­jal­la. Työ­tä se kui­ten­kin vaa­tii kai­kil­ta. (PL)