Maa­kun­ta­vies­ti jou­du­taan siir­tä­mään maa­lis­kuul­le

Maakuntaviestit hiihdettiin Virpiniemessä viimeksi vuonna 2014. Tänä vuonna hiihdot joudutaan siirtämään maaliskuulle. Kuva Rantapohjan arkisto/Tuija Järvelä-Uusitalo.

Poh­jois-Poh­jan­maan hiih­don maa­kun­ta­vies­tin ajan­koh­taa jou­du­taan siir­tä­mään val­lit­se­vien sää­olo­suh­tei­den vuok­si.

– Hau­ki­pu­taan Vir­pi­nie­mes­sä ei ole riit­tä­väs­ti lun­ta täl­lä het­kel­lä tur­val­li­seen hiih­tä­mi­seen eivät­kä sää­en­nus­teet­kaan lupaa 19.1. men­nes­sä paran­nus­ta tilan­tee­seen, ker­too Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen kil­pai­lun­joh­ta­ja Mar­jo Sjögren.

Poh­jois-Poh­jan­maan Hiih­to ry on ilmoit­ta­nut Hau­ki­pu­taan Vei­koil­le, että maa­kun­ta­vies­ti voi­daan siir­tää sun­nun­tail­le 8.3. samal­la aika­tau­lul­la ja ohjel­mal­la, kos­ka kil­pai­lu­ka­len­te­ris­sa on sil­loin tilaa.

– Kisaan on tul­lut jo muka­vas­ti ilmoit­tau­tu­nei­ta ja toi­vo­taan, että kaik­ki pää­se­vät mukaan myös 8.3. kel­lo 11 alka­vaan tapah­tu­maan, joka toteu­tui­si han­kien ympä­röi­mä­nä ja kau­niin kevä­tau­rin­gon pais­taes­sa Vir­pi­nie­men upeis­sa maas­tois­sa, Sjögren sanoo.