Maa­kun­nan pk-yri­tyk­set haluk­kai­ta työl­lis­tä­mään

Poh­jois-Poh­jan­maan pie­nil­le ja kes­ki­suu­ril­le yri­tyk­sel­le teh­dyn kyse­ly­tut­ki­muk­sen mukaan yri­tys­ten tilan­ne on täl­lä het­kel­lä hyvä.
– Suh­dan­ne­nä­ky­miä kuvaa­va sal­do­lu­ku +36 on hyväl­lä, tasai­sel­la kas­vu-ural­la ja suun­ta näyt­tää mene­vän ylös­päin sekä suh­dan­neo­do­tuk­sis­sa että hen­ki­lös­tö­muu­to­so­do­tuk­sis­sa, tote­aa Pk-yri­tys­ba­ro­met­rin suh­dan­ne­ky­se­lys­tä Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mar­jo Koleh­mai­nen.
Alu­een Pk-yri­tys­ba­ro­met­rin kyse­lyyn vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä yli puo­let arvioi, että heil­lä on tar­vet­ta työl­lis­tää lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Samal­la 39 % vas­tan­neis­ta arvioi haas­teek­si työ­voi­man saa­ta­vuu­den. Kysyn­nän riit­tä­mät­tö­myys tai epä­va­kai­suus tulee vas­ta työ­voi­ma­saa­ta­vuu­den jäl­keen esil­le yrit­tä­jien vas­tauk­sis­ta ja tämän jäl­keen työn sivu­ku­lut, kun kysy­tään yri­tyk­sen työl­lis­tä­mi­sen esteis­tä.
Mikä­li yri­tyk­sil­le ei ole riit­tä­väs­ti osaa­vaa työ­voi­maa tar­jol­la, se tulee rajoit­ta­maan yri­tys­ten kas­vua. 39% yri­tyk­sis­tä ilmoit­ti, että työ­voi­man saa­ta­vuus on työl­lis­tä­mi­sen este ja 15 %:lle mer­kit­tä­vä kas­vun este.
Ongel­maan hae­taan rat­kai­sua myös yrit­tä­jä­jär­jes­tös­sä. Osal­taan hel­po­tus­ta toi­vo­taan muun muas­sa sii­tä, että Suo­men Yrit­tä­jät on pal­kan­nut Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien toi­mis­toon asian­tun­ti­jak­si Mer­ja Palo­nie­men aut­ta­maan yrit­tä­jiä ja yri­tyk­siä oppi­so­pi­muk­sen ja kou­lu­tus­so­pi­muk­sen hyö­dyn­tä­mi­ses­sä Poh­jois-Suo­mes­sa.
Kyse­lyn mukaan alu­een yri­tyk­set pyr­ki­vät rat­kai­se­maan työ­voi­man saa­ta­vuu­teen liit­ty­vä haas­tei­ta panos­ta­mal­la edel­leen hen­ki­lös­tön osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen, hyö­dyn­täen aiem­paa enem­män ali­han­kin­ta- ja toi­mit­ta­ja­ver­kos­to­ja ja palk­kaa­mal­la uut­ta työ­voi­maa.

Finn­ve­ran Poh­jois-Suo­men alue­joh­ta­ja Juuso Hei­ni­lä näkee talou­den kas­vun jat­ku­van tasai­se­na Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Kyse­lyn tulok­set vah­vis­ta­vat posi­tii­vi­sen näke­myk­sen eten­kin pk-yri­tys­ten kas­vun ja kan­nat­ta­vuu­den osal­ta. Inves­toin­nit ovat Hei­ni­län mukaan kes­kei­nen osa yri­tys­ten uudis­tu­mis­ta ja nii­den osuus rahoi­tus­ky­syn­näs­tä on edel­leen kas­vus­sa. Työ­voi­man saa­ta­vuu­den haas­tei­den rat­kai­se­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä myös inves­toin­ti­ky­syn­nän yllä­pi­tä­mi­sek­si.

Suo­men Yrit­tä­jät, Finn­ve­ra Oyj sekä työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö teke­vät yhteis­työs­sä pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten toi­min­taa ja talou­del­lis­ta toi­min­taym­pä­ris­töä kuvaa­van Pk-yri­tys­ba­ro­met­rin kak­si ker­taa vuo­des­sa. Baro­met­ri jul­kis­te­taan sekä val­ta­kun­nal­li­se­na että alu­eel­li­si­na raport­tei­na.

Kevään 2018 Pk-yri­tys­ba­ro­met­ri perus­tuu 4 826 pk-yri­tyk­sen edus­ta­jan vas­tauk­siin. Poh­jois-Poh­jan­maan pk-yri­tys­ba­ro­met­ris­sa vas­taa­jia oli 239 teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen, kau­pan ja pal­ve­lu­jen toi­mia­loil­ta. Pk-yri­tys­ba­ro­met­ri kuvaa siten kat­ta­vas­ti suo­ma­lais­ten pk-yri­tys­ten käsi­tyk­siä talou­del­li­sen toi­min­taym­pä­ris­tön muu­tok­sis­ta sekä yri­tys­ten lii­ke­toi­min­taan ja kehi­tys­nä­ky­miin vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä.