Maa­doi­te­ku­pa­ria var­kail­le Yli­kii­min­gis­tä

Kaik­ki­aan 33 muun­ta­ja­kaap­piin mur­tau­dut­tiin vii­me vii­kon per­jan­tai-illan kel­lo 18 ja lau­an­tain puo­len­päi­vän väli­se­nä aika­na Yli­kii­min­gis­sä Kivi­har­jun sora­mon­tul­le mene­vän tien var­res­sa Hete­ky­län­tien lähei­syy­des­sä.

Aina­kin 12 eri kaa­pis­ta oli vie­ty maa­doi­te­ku­pa­ria noin 60 kiloa. Tapah­tu­ma­pai­kal­la on polii­sin saa­mien tie­to­jen mukaan havait­tu tekoai­kaan punai­nen VW Cara­vel­le –paket­ti­au­to. Mah­dol­li­sis­ta muis­ta havain­nois­ta voi ilmoit­taa polii­sin vih­je­pu­he­li­meen tai vih­je­säh­kö­pos­tiin.

Oulun polii­sis­ta ker­ro­taan, että kupa­ri­var­kauk­sia tapah­tuu Oulun seu­dul­la lähes päi­vit­täin.