Lumi­va­la­kiat lau­an­tai­na

Iin Lumivalakiat järjestetään lauantaina Rantakestilässä. Kuva Lumivalakioista vuodelta 2017, jolloin siellä esiintyi Maddaleena.

Iin tal­vi­ta­pah­tu­ma Lumi­va­la­kiat jär­jes­te­tään lau­an­tai­na Ran­ta­kes­ti­läs­sä.

Päi­vän ohjel­ma alkaa kym­me­nel­tä, jol­loin start­taa­vat kun­nan­mes­ta­ruus- ja ylei­set pilk­ki­ki­sat. Kisois­sa on sar­jo­ja nuo­ril­le, aikui­sil­le ja jouk­kueil­le.

Muut tapah­tu­mat käyn­nis­ty­vät kel­lo 11 kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­van avauk­sel­la. Päi­vän aika­na kuul­laan Liik­ku­va Lau­lu­rep­pu -las­ten­kon­sert­ti kel­lo 11.30 ja 13.30. Ohjel­mas­sa on myös esi­mer­kik­si liu­ku­ri­mä­ki­ki­sat, nau­lan­lyön­ti­ki­sat, lohen pai­non arvaus­ta, Ii Biker­sin ajo­näy­tös ja menes­ty­nei­den urhei­li­joi­den pal­kit­se­mi­nen.

Ran­ta­kes­ti­län alu­eel­la on mah­dol­li­suus pääs­tä hevo­sen tai poron kyy­tiin, maa­laut­taa kas­von­sa ja täyt­tää vat­san­sa yhdis­tys­ten myyn­ti­pöy­dis­tä.

Eri puo­luei­den esit­te­ly­pis­teet on kes­ki­tet­ty enti­sen vari­kon pihal­le.

Iin Lumi­va­la­kioi­den jär­jes­tä­jää on Ii-ins­ti­tuut­ti lii­ke­lai­tos Lii­kun­ta-, nuo­ri­so­työ- ja tapah­tu­mat.