Lukioi­den lak­kaut­ta­mi­nen tie­täi­si jouk­ko­lii­ken­ne­kus­tan­nus­ten ja mat­kus­tusai­ko­jen kas­vua

Jos Kiimingin lukio lakkautettaisiin, todennäköistä olisi, että muun muassa yli-iiläisten lukiolaisten matka-ajat odotuksineen kävisivät pahimmillaan tuntien mittaisiksi.

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­ton kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys­tä var­ten luon­nos­te­le­mas­sa lausun­nos­sa ker­ro­taan, että ehdo­tet­tu­jen lukio­ver­kon muu­tos­ten takia jouk­ko­lii­ken­tee­seen tul­laan tar­vit­se­maan lisä­ka­pa­si­teet­tia.

Kii­min­gin lukion kes­kit­tä­mi­sen aiheut­ta­ma kus­tan­nus­ten kas­vu oli­si arviol­ta 405 000 euroa. Oulun­sa­lon lukion kes­kit­tä­mi­nen aiheut­tai­si lip­pu­tu­lot huo­mioi­den arviol­ta 205 000 euron vuo­sit­tai­sen kus­tan­nus­ten kas­vun. Laa­ni­lan lukion kes­kit­tä­mi­nen aiheut­tai­si vas­taa­vas­ti 70 000 euroa kus­tan­nus­ten kas­vun vuo­des­sa.

Kas­vus­sa kulut ja
mat­kus­tusa­jat

Edel­lä mai­ni­tut kus­tan­nusar­viot sisäl­tä­vät myös lii­tyn­tä­lii­ken­tee­seen tar­vit­ta­vat edes­ta­kai­set lisä­vuo­rot taa­ja­mis­ta Oulun­sa­loon ja Kii­min­kiin.

Nykyi­sen mal­lin mukai­nen KELAn mak­sa­ma kou­lu­mat­ka­tu­ki huo­mioi­den vuo­sit­tai­nen net­to­kus­tan­nus­li­säys jouk­ko­lii­ken­teel­le oli­si Kii­min­gin lukion osal­ta 235 000 euroa, Oulun­sa­lon lukion osal­ta 35 000 euroa ja Laa­ni­lan lukion osal­ta 70 000 euroa.

KELAn lip­pu­tuen mah­dol­li­nen pois­tu­mi­nen kas­vat­tai­si kus­tan­nuk­sia huo­mat­ta­vas­ti, kun halu­taan säi­lyt­tää alhai­set mat­ka­hin­nat toi­sen asteen opis­ke­li­joil­le. Kus­tan­nusar­viot perus­tu­vat jouk­ko­lii­ken­teen nykyi­seen lin­jas­toon ja lii­ken­nöin­ti­so­pi­mus­ten yksik­kö­kus­tan­nuk­siin.

Opis­ke­li­joi­den mak­set­ta­vak­si jää­vät mat­ka­lip­pu­kus­tan­nuk­set ovat jää­neet vähäi­sel­le huo­miol­le. KELAn tuke­man kou­lu­mat­ka­li­pun oma­vas­tuu­osuus on 43 euroa/kk, jol­loin opis­ke­li­jan mak­set­ta­vak­si tule­vat koko luku­vuo­den mat­ka­kus­tan­nuk­set ovat 300–400 euroa. Mat­kus­tusa­jat haja-asu­tusa­lueil­ta, sikä­li kuin yhteyk­siä jär­jes­te­tään, voi­vat vaih­toi­neen ja odo­tusai­koi­neen muo­dos­tua var­sin pit­kik­si, jol­loin mat­kus­ta­mi­seen on varat­ta­va jopa usei­ta tun­te­ja päi­väs­sä.

Poi­kit­tai­syh­teyk­sis­tä
iso lisä­kus­tan­nus

Lukio­ver­kon tii­vis­ty­mi­nen lisää mat­kus­tus­ta ruuh­kai­sis­sa suun­nis­sa, ruuh­kai­sim­pi­na mat­kus­tusai­koi­na. Mat­kus­tus ruuh­kan vas­ta­suun­taa vas­taan vähe­nee, jol­loin jouk­ko­lii­ken­ne­jär­jes­tel­män tehok­kuus heik­ke­nee. Lisäk­si jär­jes­tet­tä­väk­si voi tul­la haja-asu­tusa­luei­den jouk­ko­lii­ken­ne­pal­ve­lu­ja, joil­la pyri­tään jär­jes­tä­mään lii­tyn­täyh­tey­det haja-asu­tusa­luil­ta taa­ja­mien kaut­ta Oulus­sa sijait­se­viin lukioi­hin. Näi­den muu­tos­ten arvioi­daan lisää­vän jouk­ko­lii­ken­teen ali­jää­mää.

Ehdo­te­tut pal­ve­lu­kes­kit­ty­mät sijoit­tu­vat pää­osin jouk­ko­lii­ken­teen nykyis­ten reit­tien lähei­syy­teen. Pal­ve­lu­kes­kit­ty­mien saa­vu­tet­ta­vuu­den kehit­tä­mis­tä tut­kit­tiin hah­mot­te­le­mal­la pal­ve­lu­kes­kit­ty­miä yhdis­tä­viä poi­kit­tais­lin­jo­ja yhteys­vä­leil­le Oulunsalo–Kaakkuri–Maikkula, Hiukkavaara–Ritaharju–Pateniemi ja vah­vis­ta­mal­la Kiiminki–Haukipudas -yhteys­vä­lin tar­jon­taa. Näi­den reit­tien lii­ken­nöin­nin kar­kea brut­to­kus­tan­nusar­vio on 1,2 mil­joo­naa.

Poi­kit­tai­syh­teyk­sien kysyn­tä on vähäis­tä, joten lip­pu­tu­loil­la katet­ta­va osuus lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­sis­ta jäi­si arvion mukaan var­sin pie­nek­si.

Jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­to antaa lausun­ton­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le tiis­tai­na 28.2.