Luet­ko sinä? –teks­ti: Tule­vai­suus

Sii­ri Eno­ran­nan novel­li Foto­syn­tee­si ker­too karus­ta elä­mäs­tä tule­vai­suu­des­sa. Novel­lis­sa seik­kai­lee kak­si pää­hen­ki­löä, toi­nen toi­sen val­las­sa. Novel­li­maa­il­ma on dys­to­pi­nen.

Jin ja Kay, polark­ki ja lem­mik­ki, ovat nuo­ria, jot­ka elä­vät tule­vai­suu­des­sa. Jin omis­taa kruu­nun, jos­ta hän voi kat­sel­la muis­to­ja men­nei­syy­des­tä. Kay jou­tuu elä­mään nyky­het­kes­sä purp­pu­ra­pil­vien kes­kel­lä. Vai­kut­taa sil­tä, että Kay ja muut lem­mi­kit halua­vat pääs­tä vapau­teen.

Purp­pu­ra­pil­vet ympä­röi­vät kau­pun­kia, jos­sa lei­ju­vat rai­tio­vau­nut kii­tä­vät. Kau­pun­gis­sa on mil­jar­de­ja valo­ja sekä muis­to­loi­ta, jois­sa polar­kit makaa­vat lepo­tuo­leis­saan ja kat­se­le­vat muis­to­jaan. Se on ainoa paik­ka, jos­sa lem­mi­kit voi­vat jutel­la kes­ke­nään.

Novel­li alkaa, kun Jin ker­too kau­pun­gis­ta ja elä­män­ta­vas­taan. Juo­ni kul­kee nope­aa vauh­tia ja aluk­si sii­tä on aluk­si han­ka­la saa­da kiin­ni. Novel­lin lop­pu­puo­lel­la alkaa jo hah­mot­taa juon­ta. Tari­naa voi ver­ra­ta osit­tain myös nyky­ai­kaan, kun ker­ro­taan esi­mer­kik­si van­gi­tuis­ta hii­li­diok­si­di­pil­vis­tä. Pil­viä voi ver­ra­ta ilmas­ton­muu­tok­seen.

Novel­li saa miet­ti­mään tule­vai­suut­ta. Onko tule­vai­suus yhtä karu? Pitäi­si­kö teh­dä jotain?

Eevas­tii­na Hyry, Yli­kii­min­gin kou­lu