Luet­ko sinä? -kam­pan­jan novel­liar­viot myös ver­kos­sa

Ran­ta­poh­ja on muka­na Sano­ma­leh­tien Lii­ton Luet­ko sinä? -kam­pan­jas­sa. Sen tar­koi­tuk­se­na on edis­tää nuor­ten luke­mi­sen tai­to­ja. Jul­kai­sim­me aiem­min syk­syl­lä Sii­ri Eno­ran­nan novel­lin Foto­syn­tee­si, jos­ta jouk­ko kah­dek­sas­luok­ka­lai­sia Hau­ki­pu­taan, Kui­va­nie­men ja Yli­kii­min­gin kou­luis­ta laa­ti arvos­te­lun.

Kam­pan­jan sään­tö­jen mukaan opet­ta­jat valit­si­vat oppi­lai­den kir­joi­tus­ten jou­kos­ta par­hai­ta teks­te­jä, ja me Ran­ta­poh­jas­sa valit­sim­me niis­tä mie­les­täm­me 3 paras­ta ja lähe­tim­me ne lop­pu­kil­pai­luun, jon­ka tulos jul­kis­te­taan 31.10.

Kaik­ki saa­mam­me teks­tit oli­vat hyvin laa­dit­tu­ja ja sisäl­tö poh­dit­tua. Kii­tos niis­tä. Lop­pu­kil­pai­luun ete­ni­vät teks­tit, jois­ta löy­tyi eri­tyi­sen kyp­sä tai hiu­kan totea­vaa raik­kaam­pi lähes­ty­mis­ta­pa.

Luet­ko sinä? -kam­pan­jan lop­pu­kil­pai­luun ete­ne­vät Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta Hau­ki­pu­taan kou­lun 8F-luo­kan oppi­laan Aada Hon­gan arvio “Epäit­sek­kyys pelas­taa”, Kui­va­nie­men kou­lun 8B-luo­kan oppi­laan Frans Tolo­sen teks­ti “Lem­mik­kien kapi­na” sekä Yli­kii­min­gin kou­lun 8C-luo­kan oppi­laan Mil­ja Hert­te­lin kir­joi­tus “Purp­pu­ra­pil­viä hori­son­tis­sa”.

Nämä kol­me arvio­ta Sii­ri Eno­ran­nan novel­lis­ta jul­kais­taan tänään pape­ri­leh­des­säm­me, mut­ta verk­ko­si­vul­lam­me jul­kai­sem­me kaik­ki meil­le lähe­te­tyt novel­liar­viot.

Kii­tos pal­jon kai­kil­le kam­pan­jaan osal­lis­tu­neil­le oppi­lail­le ja opet­ta­jil­le.

Luke­mi­siin
Pek­ka Kevä­jär­vi
pää­toi­mit­ta­ja
Ran­ta­poh­ja