Lii­kun­ta­pro­jek­tei­hin tar­jol­la rahaa

Lähe­tään liik­keel­le! -idea­kil­pai­lus­sa etsi­tään uuden­lai­sia rat­kai­su­ja 15–29-vuotiaille nuo­ril­le koh­den­ne­tun mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­sek­si. Kil­pai­lun kaut­ta on jaos­sa iiläi­sil­le yhdis­tyk­sil­le ja urhei­luseu­roil­le jopa 3000 euroa kokei­lu­pro­jek­tien toteut­ta­mi­seen.

NOVA2-hank­keen jär­jes­tä­män idea­kil­pai­lun tar­koi­tuk­se­na on lisä­tä nuor­ten mah­dol­li­suuk­sia liik­kua arjes­sa ja har­ras­taa lii­kun­taa hönt­säil­len ja hel­pos­ti.

– Ideoi­ta etsi­tään eri­tyi­ses­ti työ­tä ja kou­lu­tus­ta vail­la ole­vien tai vähän liik­ku­vien nuor­ten hyvin­voin­nin lisää­mi­sek­si, hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Tan­ja Löy­ty­no­ja ker­too.

Kil­pai­luun hae­taan pro­jek­tieh­do­tuk­sia, jot­ka voi­vat olla esi­mer­kik­si ohjat­tua lii­kun­ta­toi­min­taa, tapah­tu­mia tai arjen lii­kun­nal­lis­ta­mis­ta. Ehdo­tuk­sen­sa voi­vat jät­tää yhdis­tys- ja kun­ta­toi­mi­jois­ta muo­dos­te­tut tii­mit 15.5.2019 men­nes­sä.

– Haluam­me lisä­tä yhteis­työ­tä eri toi­mi­joi­den välil­lä. Ehdo­tuk­sen jät­tä­jän tulee olla 3. sek­to­rin toi­mi­ja, mut­ta nuor­ten itsen­sä sekä kun­ta­toi­mi­joi­den osal­lis­tu­mi­nen pro­jek­tin suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen kat­so­taan eduk­si. Hie­noin­ta oli­si, jos kil­pai­lun tulok­se­na syn­tyi­si pysy­vää toi­min­taa nuo­ril­le, Löy­ty­no­ja tote­aa.

Mää­rä­ai­kaan men­nes­sä jäte­tyis­tä ehdo­tuk­sis­ta vali­taan kokei­lu­pro­jek­tit, jot­ka toteu­te­taan NOVA2-hank­keel­le osto­pal­ve­lu­na aika­vä­lil­lä 1.6.–30.11.

Idea­kil­pai­lu jär­jes­te­tään samaan aikaan Oulus­sa, Muhok­sel­la, Iis­sä, Pudas­jär­vel­lä ja Raa­hes­sa. Kus­sa­kin kun­nas­sa on käy­tet­tä­vis­sä 3000 euroa kokei­lu­pro­jek­tien toteut­ta­mi­seen. Arvioin­ti­kri­tee­rien täyt­tyes­sä kun­ta­koh­tai­nen sum­ma voi­daan myön­tää yhdel­le isom­mal­le tai useal­le pie­nem­mäl­le kokei­lu­pro­jek­til­le. Tar­kem­mat hakuoh­jeet löy­ty­vät hank­keen verk­ko­si­vuil­ta www.popli.fi/nova2/ideakilpailut.

ESR-rahoit­tei­sen NOVA2-hank­keen tavoit­tee­na on vah­vis­taa työ­elä­män ja kou­lu­tuk­sen ulko­puo­lel­la ole­vien nuor­ten osal­li­suut­ta ja toi­min­ta­ky­kyä mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­toi­min­nan avul­la. Hank­keen toteu­tusai­ka on 1.6.2018–31.5.2021. Toteut­ta­ji­na ovat Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry ja ODL Lii­kun­takli­nik­ka.