Leh­to Group lomaut­taa

Leh­to Group on saa­nut pää­tök­seen syys­kuus­sa käyn­nis­te­tyt yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lun­sa. Neu­vot­te­lut käy­tiin yhtiön kan­nat­ta­vuu­den paran­ta­mi­sek­si sekä hen­ki­lös­tö- ja teh­das­ka­pa­si­tee­tin sopeut­ta­mi­sek­si tämän­het­ki­sen tar­peen tasol­le.

Neu­vot­te­lu­jen seu­rauk­se­na toteu­tet­ta­vat irti­sa­no­mi­set, osa-aikais­ta­mi­set ja lomau­tuk­set vas­taa­vat noin 144 hen­ki­lö­työ­vuot­ta ja nii­den arvioi­daan tuot­ta­van vajaan 7 mil­joo­nan euron kulusääs­töt vuo­si­ta­sol­la. Pää­osa toi­men­pi­teis­tä koh­dis­tuu teh­das­tuo­tan­toon, jos­sa hen­ki­lös­töä lomau­te­taan tämän ja ensi vuo­den aika­na yhteen­sä 100 hen­ki­lö­työ­vuo­den ver­ran. Leh­dol­la on teh­da­syk­si­köi­tä Iis­sä, Oulai­sis­sa, Har­to­las­sa, Hump­pi­las­sa ja Sii­ka­joel­la.

Neu­vot­te­lut kos­ki­vat lähes kaik­kia yksi­köi­tä Suo­mes­sa ja arviol­ta yhteen­sä noin 540 hen­ki­löä.