Lea­der-avus­tuk­sia Iihin ja yri­tys­tu­kea Hau­ki­pu­taal­le, pal­kin­to­ja Jää­liin ja Hau­ki­pu­taal­le

Birger Ylisaukko-oja Jäälistä palkittiin vuoden paikallisena kehittäjänä. Palkinnon luovuttivat leader-neuvoja Piia Karttunen ja toiminnanjohtaja Pirjo Hongisto.

Jani­na Tihi­nen Hau­ki­pu­taal­ta pal­kit­tiin vuo­den par­haas­ta Nuo­ri Lea­der-pro­jek­tin toteut­ta­ja­na.

Oulun Seu­dun Lea­de­rin hal­li­tus teki tors­tai­na pää­tök­siä avus­tet­ta­vis­ta hank­keis­ta ja yri­tys­tuis­ta. Tukia ja avus­tuk­sia myön­net­tiin myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­le.

Iin Röy­tän toi­mi­jat ry sai han­ke­ke­ra­haa Röy­tän saa­ren säh­köis­tyk­seen 41 750 euroa, Kui­va­nie­men Joki­ky­län kyläyh­dis­tys ry Her­rain­po­lun luon­to­rei­tin raken­ta­mi­seen 29 554 euroa ja Osuus­kun­ta Tori­pa­ta Iis­tä Piip­pu­rock-tapah­tu­man laa­jen­ta­mi­nen 6164 euroa.

Hau­ki­pu­taal­la toi­mi­va, esi­mer­kik­si moot­to­ri­kelk­ko­jen jousi­tus­ta kehit­tä­nyt Snow­sus Oy sai yri­tys­tu­kea 8 750 euroa konei­den ja lait­tei­den han­kin­taan.

Myös Oulun Seu­dun Lea­de­rin vuo­si­ko­kous pidet­tiin tors­tai­na Uta­jär­vel­lä. Hal­li­tuk­ses­sa jat­ka­vat Iis­tä var­si­nai­se­na jäse­ne­nä Tau­no Kova, vara­jä­se­ne­nä Rit­va Piri, Uta­jär­vel­tä var­si­nai­se­na jäse­ne­nä Heik­ki Pirt­ti­kos­ki ja vara­jä­se­ne­nä Anna-Lii­sa Val­ta­nen, Yli-Iis­tä Päi­vi Yli­siu­rua var­si­nai­se­na jäse­ne­nä ja vara­jä­se­ne­nä Asta Siu­rua, Muhok­sel­ta Juha­ni Vää­rä­niemi var­si­nai­se­na jäse­ne­nä ja vara­jä­se­ne­nä Veli Paa­si­maa, Yli­kii­min­gis­tä Vei­jo Vää­nä­nen var­si­nai­se­na jäse­ne­nä ja vara­jä­se­ne­nä Suvi Hela­nen Oulun­sa­los­ta, Pudas­jär­vel­tä Pau­la Pauk­ke­ri var­si­nai­se­na jäse­ne­nä ja vara­jä­se­ne­nä Juk­ka Puu­ru­nen. Uudet hal­li­tuk­sen jäse­net ovat Kii­min­gis­tä var­si­nai­nen jäsen Lau­ri Mik­ko­nen ja vara­jä­sen Anne­li Näp­pä, Hau­ki­pu­taal­ta var­si­nai­nen jäsen Nii­na Halo­nen ja vara­jä­sen Mika Huus­ko, Kem­pe­lees­tä var­si­nai­nen jäsen Kai­sa Lumia­ho ja varal­la Tii­na Kyrö­läi­nen.

Kokouk­sen jäl­keen pal­kit­tiin hal­li­tuk­sen valit­se­ma vuo­den pai­kal­li­nen kehit­tä­jä Bir­ger Yli­sauk­ko-oja Jää­lis­tä. Valin­nas­sa on huo­mioi­tu pit­kä­kes­toi­nen työ pai­kal­li­sen kehit­tä­mi­sen hyväk­si. Oulun Seu­dun Lea­der on rahoit­ta­nut Jää­lin Asu­ka­syh­dis­tyk­sel­le kak­si han­ket­ta, joi­den aika­na toteu­tet­tiin Jää­li- Koi­te­li maas­to­reit­ti­hank­keet. Edel­lä mai­ni­tut hank­keet ovat mer­kit­tä­väs­ti lisän­neet asuk­kai­den viih­tyi­syyt­tä, paran­ta­neet ympä­ri­vuo­ti­sia ulkoi­lu­mah­dol­li­suuk­sia ja lisän­neet alu­eel­la toi­mi­vien yhdis­tys­ten yhteis­työ­tä.

Par­haa­na Nuo­ri­so Lea­der pro­jek­ti­na pal­kit­tiin 250 euron jat­ko­to­teu­tus­ra­hal­la Soun­deco-yri­tys­ko­kei­lu, jon­ka toteut­ta­ja­na on Jani­na Tihi­nen Hau­ki­pu­taal­ta. Yri­tys tar­jo­aa elä­vää musiik­kia eri­lai­siin juh­liin ja tapah­tu­miin asiak­kai­den toi­vei­ta kuun­nel­len.