Lau­lu-Mie­het Hau­ki­pu­taal­le

Maineikas Laulu-MIehet -kuoro esiintyy joulukonsertissa Haukiputaalla 7.12. Kuva: Arno Rautavaara.

Lau­lu-Mie­het kon­ser­toi jou­lu­kon­ser­tis­sa Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa lau­an­tai­na 7.12. kel­lo 18.30. Kuo­roa joh­taa Mat­ti Hyök­ki ja urkuo­suuk­sis­ta vas­taa Tapio Tii­tu. Kuo­ron puheen­joh­ta­ja­na toi­mii täl­lä het­kel­lä yli­kii­min­ki­läis­läh­töi­nen Heik­ki Pel­ko­nen. Kon­ser­tin pai­kal­li­se­na isän­tä­nä ja jär­jes­tä­jä­nä toi­mii Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro.

Hel­sin­ki­läi­nen Lau­lu-Mie­het (L-M) on yksi Suo­men mai­neik­kaim­mis­ta mies­kuo­rois­ta. Kuo­ron perus­ti­vat kevääl­lä 1914 jouk­ko enti­siä Yli­op­pi­las­kun­nan Lau­la­jien ja Suo­men Lau­lun jäse­niä. Lau­lu-Mie­het on kuo­ro, joka ensim­mäi­se­nä esit­ti Jean Sibe­liuk­sen Jää­kä­rien mars­sin vuo­si­juh­las­saan 8.12.1917. Myös Jean Sibe­liuk­sen Fin­lan­dia-hym­ni sai ensie­si­tyk­sen­sä Lau­lu-Mie­his­sä vuon­na 1940 sävel­tä­jän hyväk­syt­tyä V. A. Kos­ken­nie­men laa­ti­man sanoi­tuk­sen.

Kuo­ron ohjel­mis­toon ovat kuu­lu­neet mm. sin­fo­niaor­kes­te­ril­le ja mies­kuo­rol­le kir­joi­te­tut Sibe­liuk­sen Kul­ler­vo, Dmit­ri Shos­ta­ko­vit­sin 13. Sin­fo­nia Babi Jar, Lau­lu-Mie­hil­le omis­te­tut kan­taa­tit Aslak Smauk­ka (Lee­vi Made­to­ja) ja Kos­ken­las­ki­jan mor­sia­met (Jean Sibe­lius).

Lähes kaik­ki mer­kit­tä­vät suo­ma­lai­set sävel­tä­jät ovat omis­ta­neet sävel­lyk­si­ään Lau­lu-Mie­hil­le, ja kuo­ro on puo­les­taan toteut­ta­nut kym­me­nit­täin kan­tae­si­tyk­siä. Lukuis­ten yksit­täis­ten tilaus­teos­ten­sa ohel­la Lau­lu-Mie­het on jul­kais­sut suo­ma­lais­ten mies­kuo­ro­jen perus­oh­jel­mis­toa sisäl­tä­vän kir­ja­sar­jan Lau­lu-Mies­ten lau­lu­ja I-III sekä Eino Lin­na­lan 70 mies­kuo­ro­lau­lua sisäl­tä­vän nuot­ti­kir­jan.

Suo­sit­tu­jen jou­lu­le­vy­jen­sä ohel­la Lau­lu-Mies­ten vii­mei­sim­piä tal­len­tei­ta ovat Suo­mes­sa syn­ty­nyt — suo­ma­lai­sia mies­kuo­ro­teok­sia (2017) ja kol­men cd:n tal­tioin­ti Eino Lin­na­la, Mies­kuo­ro­lau­lut (2012–2017).

Lau­lu-Mie­het kon­ser­toi sään­nöl­li­ses­ti koti­kau­pun­gis­saan Hel­sin­gis­sä ja suun­taa syk­syi­sin ja keväi­sin kier­tueil­le eri puo­lil­le Suo­mea. Lau­lu-Mies­ten Perin­tei­set Jou­lu­kon­ser­tit ja vapun alla jär­jes­tet­tä­vä Varas­läh­tö Vap­puun ovat muo­dos­tu­neet näky­väk­si osak­si pää­kau­pun­ki­seu­dun kon­sert­ti­tar­jon­taa. Koti­maan lisäk­si Lau­lu-Mie­het on kon­ser­toi­nut Poh­jois­mais­sa, Bal­tian mais­sa, laa­jas­ti Kes­ki- ja Ete­lä-Euroo­pas­sa, Thai­maas­sa ja Japa­nis­sa.

Lau­lu-Mie­hiä ovat joh­ta­neet tun­ne­tut kuo­ro­mie­het kuten Heik­ki Kle­met­ti, Mart­ti Turu­nen, Ens­ti Poh­jo­la ja nykyi­nen joh­ta­ja, Mat­ti Hyök­ki.

Lip­pu­ja Hau­ki­pu­taan kon­sert­tiin voi ostaa ovel­ta ja mak­saa voi kätei­sel­lä tai kor­til­la.