Lap­kaa­ra laa­je­ni kat­sas­tus­toi­min­taan

S&A Kan­kaa­la Oy/ Lap­kaa­ra on osta­nut Kat­sas­tus Jää­lin lii­ke­toi­min­nan. Kat­sas­tus­toi­min­ta siir­tyi Lap­kaa­ral­le hel­mi­kuun alus­sa. Kat­sas­tus Jää­lin enti­set pal­ve­lut säi­lyi­vät ennal­laan.

Lap­kaa­ran toi­mi­tus­joh­ta­ja Arto Kan­kaa­lan mukaan yhtiön tar­koi­tuk­se­na on laa­jen­taa pal­ve­lui­ta koh­ti täy­den auto­pal­ve­lun taloa.
– Meil­lä on kor­jaa­mo­pal­ve­lut, fik­saa­mo- ja pesu­pal­ve­lut ja nyt lisäk­si kat­sas­tus­pal­ve­lui­ta.

Kat­sas­tus Jää­lin lii­ke­toi­min­nan myy­jä­nä oli Lau­kan Tal­li Oy.
– Olem­me teh­neet jo kak­si vuot­ta hyvää yhteis­työ­tä Lap­kaa­ran kans­sa, ja kat­sas­tus­toi­min­ta sijait­si samas­sa kiin­teis­tös­sä. Tämä oli luon­nol­li­nen rat­kai­su. Lau­kan Tal­li kes­kit­tyy tule­vai­suu­des­sa Hii­ro­sen ase­man kat­sas­tus­toi­min­taan, sanoo Lau­kan Tal­lin toi­mi­tus­joh­ta­ja Lii­sa Lauk­ka.