Län­si­tuu­len Tuu­la PyeongC­han­gis­sa

Emma Haa­pa­la, Mag­da­lee­na Savo­lai­nen

Län­si­tuu­len kou­lun mas­kot­ti Tuu­la pää­si Toni Ropo­sen mukaan Ete­lä-Koreas­sa pidet­tä­viin olym­pia­lai­siin, PyeongC­han­gin kau­pun­kiin. Tuu­la seik­kai­lee Toni Ropo­sen muka­na tapaa­mas­sa huip­pu-urhei­li­joi­ta ja kat­so­mas­sa kil­pai­lusuo­ri­tuk­sia.

Län­si­tuu­len kou­lul­le mas­ko­tin on hank­ki­nut lii­kun­nan­opet­ta­ja Eeva Pon­to ja vaa­tet­ta­nut Län­si­tuu­len kou­lun väki. Mas­kot­te­ja on myös muis­ta Oulun kou­luis­ta Tonin muka­na.

Mas­kot­tien mat­kaa voi seu­ra­ta Toni Ropo­sen ins­ta­gra­mis­ta (#län­si­tuu­len­kou­lu) ja mah­dol­li­ses­ti olym­pia­lais­ten tele­vi­sio­lä­he­tyk­sis­tä. Tuu­la on viet­tä­nyt aikaa mm. Kris­ta Pär­mä­kos­ken kans­sa. Täl­lä kam­pan­jal­la pyrit­tiin kas­vat­ta­maan kou­lu­lais­ten lii­kun­ta-aktii­vi­suut­ta ja samal­la olym­pia­hen­keä.

Toni Ropo­nen on myös haas­ta­nut kaik­ki Oulun ylä­kou­lun oppi­laat olym­pia­haas­tee­seen. Sen tavoit­tee­na on saa­da oppi­laat liik­ku­maan vähin­tään 1–2 tun­tia päi­väs­sä vii­kon ajan. Oppi­laat mer­kit­se­vät päi­vän lii­kun­ta­mää­rän heil­le annet­tuun lii­kun­ta­pas­siin. Haas­teen aika­na seu­ra­taan, mikä kou­lu liik­kuu aktii­vi­sim­min ja se edis­tää liik­ku­vaa kou­lua. Aktii­vi­sim­mat liik­ku­jat pal­ki­taan, ja kaik­ki muka­na oli­jat osal­lis­tu­vat arvon­taan. Pal­kin­not tar­jo­aa Oulun Liik­ku­va kou­lu. Otam­me Län­si­tuu­len kou­lul­la haas­teen vas­taan ja teem­me par­haam­me liik­kuak­sem­me pal­jon.

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een ylä­kou­lu­jen välis­tä mediayh­teis­työ­tä, jon­ka jut­tu­ja jul­kais­taan vii­koit­tain Ran­ta­poh­jas­sa.