Rant­sik­ka: Län­si­tuu­len ala­kou­lul­la on Välk­kis-lai­naa­mo

Luokanopettaja Sinikka Littow on ollut mukana lainaamon perustamisessa. Kuvat: Anna ja Matilda

Välk­kis-lai­naa­mo on perus­tet­tu tänä syk­sy­nä. Lai­naa­mo on perus­tet­tu sik­si että oli­si väli­nei­tä väli­tun­neil­le. Kou­lun oppi­las­kun­ta hank­ki väli­nei­tä vii­me kevää­nä. Luo­kan­opet­ta­ja Sinik­ka Lit­tow on ollut muka­na lai­naa­mon perus­ta­mi­ses­sa. Välk­kik­ses­tä saa lai­na­ta väli­neen omal­la lai­naus­kor­til­la.

Lai­naa­mos­sa työs­ken­te­lee 5.–6. luo­kan oppi­lai­ta. Välk­kis on ollut monel­le oppi­laal­le mie­lei­nen. Lai­naa­mos­sa on kivo­ja lelu­ja väli­tun­nil­le. Välk­kis- lai­naa­mos­sa on vuo­rot kai­kil­le ala­kou­lun luo­kil­le.

Lai­naa­mos­sa on kep­pa­rei­ta, jal­ka­pal­lo­ja, kori­pal­lo­ja, estei­tä, säh­ly­kamp­pei­ta, fris­bei­tä, hula­van­tei­ta, mölk­ky, twist-naru­ja, puu­ja­lat, hyp­py­na­ru­ja, pin­gis­set­ti ja petanque. Eni­ten käy­tet­ty väli­ne on kori­pal­lot ja esteet. Mölk­kyä ja petanque­ta on käy­tet­ty vähi­ten.

Lai­naa­mo on toi­mi­nut hyvin ja moni oppi­las on tykän­nyt Välk­kik­ses­tä. Lai­naa­mos­sa on yleen­sä 4–5 työn­te­ki­jää. Työn­te­ki­jät ovat yleen­sä muka­via lai­naa­jil­le.

Eemi, Net­ta, Matil­da, Län­si­tuu­len kou­lu 3A

Väli­tun­nil­la ker­ho­ja, ren­tou­tus­ta ja tuo­kioi­ta

Kou­lus­sam­me on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua ulkoi­lun lisäk­si eri­lai­siin väli­tun­ti­toi­min­toi­hin. Vaih­toeh­to­ja on monia, jot­ka ovat ren­tou­tus­tun­ti, pal­loi­lu­ker­ho, power­bo­dy, kuraat­to­rin tuo­kio ja kuo­ro­ker­ho.

Ren­tou­tus­tun­nil­la teh­dään eri­lai­sia ren­tou­tus­har­joit­tei­ta, kuten mie­li­ku­va­mat­ko­ja, hen­gi­tys­har­joi­tuk­sia ja ääni­mal­ja­kyl­py­jä. Ääni­mal­jat on taot­tu Nepa­lis­sa. Nii­den äänet reso­noi­vat kehon kans­sa. Tun­tia pitää eri­tyi­so­pet­ta­ja Pia Väns­kä.

Kuraat­to­rin tuo­kio aloit­taa syys­lo­man jäl­keen toi­min­tan­sa. Tuo­kiot pide­tään luok­ka-asteit­tain ja niil­lä pereh­dy­tään eri­lai­siin hyvin­voin­nin osa-aluei­siin, kuten ystä­vyys­suh­tei­siin. Tuo­kiol­la on tar­koi­tus teh­dä eri­lai­sia har­joi­tuk­sia ja tuo­kion lopus­sa on tar­jol­la eri­lai­sia pie­niä herk­ku­ja, jot­ka tar­jo­aa 100 ovea avoin­na –han­ke.

Kuo­ro­ker­ho aloit­taa toi­min­tan­sa syys­lo­man jäl­keen. Siel­lä lau­le­taan ja soi­te­taan eri kap­pa­lei­ta, tutus­tu­taan musiik­kiin, ope­tel­laan kak­si­ää­ni­siä lau­lu­ja ja soi­te­taan toi­ve­bii­se­jä.

Lisä­toi­min­ta­na on myös mah­dol­lis­ta vara­ta musiik­ki­luok­kaa itse­näi­seen soit­to­har­joit­te­luun.

Lin­nea Holm­roos, Elle Haa­ta­ja, Län­si­tuu­len kou­lu 8D

Jut­tu on syn­ty­nyt Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen väli­sen mediayh­teis­työn tulok­se­na