Laa­ja vale­po­lii­si­ri­kos­sar­ja syy­te­har­kin­taan

Oulun polii­si­lai­tos ja Län­si-Uusi­maan polii­si­lai­tos ovat yhteis­työs­sä tut­ki­neet laa­jaa rikos­sar­jaa, jos­sa vale­po­lii­sei­na esiin­ty­neet hen­ki­löt ovat saa­neet hui­jat­tua iäk­käil­tä ihmi­sil­tä verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set, jon­ka jäl­keen tileil­lä olleet rahat on siir­ret­ty muil­le tileil­le ja nos­tet­tu kätei­se­nä. Osa rahois­ta on saa­tu takai­sin, mut­ta suu­ri osa rikos­hyö­dys­tä on kulu­tet­tu.

Muka­na on myös tapaus, jos­sa asia­no­mis­ta­jal­ta on nou­det­tu kotoa hänen pank­ki­kort­tin­sa, mut­ta kort­ti ehdit­tiin sul­kea ennen kuin sitä ehdit­tiin käyt­tää. Tut­kin­nas­sa on ollut apu­na myös mui­ta polii­si­lai­tok­sia ja Kes­kus­ri­kos­po­lii­si.

Riko­sil­moi­tuk­sia sar­jas­sa on yhteen­sä kol­me­kym­men­tä, tut­kit­ta­via rikos­ni­mik­kei­tä ovat tör­keä petos, petos, petok­sen yri­tys, mak­su­vä­li­ne­pe­tok­sen val­mis­te­lu ja vir­ka­val­lan anas­tus. Rikos­sar­jas­sa on usei­ta epäil­ty­jä hen­ki­löi­tä eri puo­lil­ta Suo­mea, kak­si epäil­tyä on edel­leen van­git­tui­na ja seit­se­män hen­ki­löä on ollut tut­kin­ta­van­keu­des­sa.

Vas­taa­via laa­jo­ja vale­po­lii­si­sar­jo­ja on tut­kin­nas­sa muis­sa­kin polii­si­lai­tok­sis­sa. Polii­si halu­aa edel­leen muis­tut­taa, ettei verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia, pank­ki­kort­te­ja tai mitään tun­nus­lu­ku­ja tule kos­kaan luo­vut­taa kenel­le­kään eikä viran­omai­nen nii­tä kos­kaan kyse­le. Myös pank­ki- ja luot­to­kor­tit sekä nii­den tun­nus­lu­vut tulee säi­lyt­tää eril­lään