Kym­me­nes ker­ta toden sanoo — Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­li täyt­tää 10 vuot­ta

Ilmiö­mäi­seen suo­sioon nous­sut pie­ni suu­ri fes­ti­vaa­li, Koi­te­li elää, täyt­tää tule­va­na vuon­na 10 vuot­ta ja juh­lis­taa tai­pa­let­taan laa­jen­ta­mal­la tapah­tu­man­sa kak­si­päi­väi­sek­si. Jokai­se­na jär­jes­tä­mis­vuo­te­naan lop­puun­myy­ty tapah­tu­ma halu­aa näin lisä­tä lip­pu­jen mää­rää ja mah­dol­lis­taa mah­dol­li­sim­man monen fes­ti­vaa­li­vie­raan käyn­nin vuo­sit­tain lop­puun­myy­dys­sä tapah­tu­mas­sa Koi­te­lin upeas­sa ympä­ris­tös­sä. Tule­vat kak­si fes­ti­vaa­li­päi­vää eivät ole ohjel­mis­tol­taan ident­ti­set, mut­ta molem­mat seu­raa­vat kävi­jöi­den kiit­te­le­mää Koi­te­li elää -lin­jaa mal­lik­kaas­ti.

– Meil­tä on toi­vot­tu tapah­tu­man laa­jen­ta­mis­ta jo pit­kään, mut­ta emme ole val­mii­ta fyy­si­sen alu­een laa­jen­ta­mi­seen, sil­lä intii­miys ja luon­non­lä­hei­syys ovat tär­keä osa tapah­tu­mam­me fii­lis­tä. Kah­del­la päi­väl­lä pys­tym­me tar­joa­maan upean fes­ta­rie­lä­myk­sen mah­dol­li­ses­ti jopa tupla­mää­räl­le ihmi­siä. Vaik­ka lop­puun­myyn­ti on posi­tii­vi­nen ongel­ma, niin joka vuo­si har­mit­te­lem­me kui­ten­kin sitä, että niin moni jää koko­naan ilman lip­pua. Tänä vuon­na toi­vot­ta­vas­ti kaik­ki haluk­kaat mah­tu­vat mukaan, kom­men­toi fes­ti­vaa­li­joh­ta­ja Sir­pa Esko­la.

Fes­ti­vaa­li jul­kai­see esiin­ty­jän­sä muun muas­sa Ran­ta­poh­jas­sa 12.12. ja lipun­myyn­ti aloi­te­taan 16.12. kel­lo 18. Vii­me vuon­na liput myy­tiin lop­puun kol­mes­sa minuu­tis­sa. Lipun­myyn­ti­ka­na­va ver­kos­sa on Tiket­ti ja lisäk­si pie­nem­pi mää­rä lip­pu­ja myy­dään aiem­pien vuo­sien tapaan Kii­min­gis­sä K-Super­mar­ke­tin aulas­sa. Myyn­tiin tulee eril­li­set liput molem­mil­le päi­vil­le.

Koi­te­li elää #suo­men­kau­nein­fes­ti­vaa­li -tapah­tu­man taus­tal­ta löy­tyy voit­toa tavoit­te­le­ma­ton yhdis­tys Koi­te­li elää ry. Tapah­tu­ma on osa Oulun juh­la­viik­ko­ja ja Ran­ta­poh­ja on fes­ti­vaa­lin pit­kä­ai­kai­nen yhteis­työ­kump­pa­ni.