Kuusa­mon­tien neli­kais­tais­ta­mis­ta sel­vi­te­tään: Ylei­sö­ti­lai­suus Kii­min­gis­sä ensi tiis­tai­na

Poh­jois-Poh­jan­maan elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­kes­kus on yhteis­työs­sä Oulun kau­pun­gin ja Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton kans­sa sel­vit­tä­mäs­sä mah­dol­li­suut­ta paran­taa val­ta­tie­tä 20 Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­lä nykyi­sel­le pai­kal­leen.

Nykyi­nen tie on ruuh­kai­nen ja tur­va­ton

Val­ta­tie 20 Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­lä on nykyi­sin ruuh­kai­nen ja lii­ken­neon­net­to­muuk­sil­le altis tie­o­suus. Eri­tyi­ses­ti aamui­sin ja ilta­päi­vi­sin val­ta­tien lii­ken­teen väli­tys­ky­ky ja suju­vuus heik­ke­ne­vät huo­mat­ta­vas­ti. Tien kes­ki­mää­räi­nen lii­ken­ne­mää­rä vuo­ro­kau­des­sa Jää­lin koh­dal­la vuon­na 2018 on noin 11 000 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa. Tie­o­suu­del­la on tapah­tu­nut vii­mei­sen vii­den vuo­den aika­na lähes 80 lii­ken­neon­net­to­muut­ta, jois­ta 20 on joh­ta­nut hen­ki­lö­va­hin­koi­hin.

Tavoit­tee­na val­ta­tien lii­ken­teen suju­vuu­den ja tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­nen

Työn tavoit­tee­na on sel­vit­tää, voi­daan­ko val­ta­tie 20 paran­taa nykyi­sel­le pai­kal­leen raken­ta­mal­la tie neli­kais­tai­sek­si, kes­ki­kai­teel­li­sek­si tiek­si Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­lä. Rat­kai­sus­sa tie­o­suu­den liit­ty­mät suun­ni­tel­laan pää­osin lii­ken­ne­va­lo-ohjat­tui­na liit­ty­mi­nä. Vas­taa­van tyyp­pi­nen tie­o­suus on raken­net­tu Kai­nuun­tiel­le (val­ta­tiel­le 22) Maik­ku­lan koh­dal­le.

Työs­sä sel­vi­te­tään neli­kais­tai­sen tien tilan­tar­peen lisäk­si val­ta­tien lii­ken­ne­va­lo-ohjat­tu­jen liit­ty­mien pai­kat, yksi­tyis­tie­jär­jes­te­lyt, melusuo­jauk­set ja kevyen lii­ken­teen yhtey­det. Neli­kais­tais­ta­mi­sen tavoit­tee­na on paran­taa tie­o­suu­den lii­ken­teen väli­tys­ky­kyä, suju­vuut­ta ja lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta.

Sel­vi­tys teh­dään tämän vuo­den aika­na

Sel­vi­tys­työ teh­dään kak­si­vai­hei­se­na. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa sel­vi­te­tään, löy­tyy­kö val­ta­tien var­rel­la riit­tä­väs­ti tilaa 2+2 kais­tai­sen tien raken­ta­mi­sek­si. Toi­ses­sa vai­hees­sa laa­di­taan tie­yh­tey­den kehit­tä­mis­sel­vi­tys, mikä­li on näh­tä­vis­sä, että 2+2 kais­tai­nen tie oli­si mah­dol­li­nen toteut­taa.

Suun­ni­tel­ma laa­di­taan aktii­vi­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen, Oulun kau­pun­gin sekä Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton kans­sa. Hank­kees­ta pide­tään ylei­sö­ti­lai­suus Kii­min­ki­joen kou­lun ruo­ka­las­sa tiis­tai­na 7.5.2019 klo 17- 19.