Kunin­gas­jät­kät Raa­sak­ka­kos­kel­la

Kuningasjätkät nähdään kosken kuohuissa jälleen kesäkuun lopussa Iin Raasakkakoskella. (Arkistokuva: Leena Takaluoma)

Iin Raa­sak­ka­kos­kel­la jär­jes­te­tään 28.6.–29.6. perin­tei­nen tuk­ki­lais­ki­sa. Per­jan­tai­na ohjel­mas­sa on kos­ken­las­kun har­joi­tuk­set, joi­ta ylei­sö voi käy­dä seu­raa­mas­sa ilmai­sek­si. Lau­an­tai­na kil­pai­lu ava­taan kel­lo 13.15, jon­ka jäl­keen kisa­ta­pah­tu­mia sekä oheis­oh­jel­maa jat­kuu aina kel­lo 18 saak­ka.

Jo 17. ker­ran jär­jes­tet­tä­vät kisat ovat Iin Urhei­li­joi­den jär­jes­tä­mä tapah­tu­ma, joka kerää osa­not­ta­jia ympä­ri Suo­men. Myös Iijo­ki­var­res­ta on muka­na pal­jon tai­ta­via kil­pai­li­joi­ta. Lajei­na ovat sau­von­ta, kos­ken­las­ku ja rul­laus.

Koke­nut rata­mes­ta­ri Eero Ala­raa­sak­ka on yksi Iin kiso­jen alul­le­pa­ni­jois­ta, joka on ollut muka­na tuk­ki­lai­sis­sa monel­la eri vuo­si­kym­me­nel­lä niin tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jä­nä kuin kil­pai­li­ja­na­kin.

– On ollut ilah­dut­ta­vaa näh­dä, että tuk­ki­lai­set laji­na kiin­nos­taa moni­puo­lis­ta ylei­söä – moni läh­tee­kin liik­keel­le juu­ri lajin eri­lai­suu­den takia, sil­lä har­val­la täl­lai­nen laji on tar­jol­la omas­sa koti­kun­nas­sa tai sen lähel­lä. 50- ja 60-luvuil­la ylei­söä kul­je­tet­tiin pai­kal­le suo­raan junil­ta, ja kat­so­jia oli­kin molem­mil­la puo­len jokea.

Kunin­gas­jät­kä -kil­pai­lu kerää ympä­ril­leen nyt­kin pal­jon ylei­söä, jol­le tänä vuon­na ohjel­mas­sa on muun muas­sa Lady Akat, tai­ku­ri Elias Kvist ja Haus­myl­ly sekä esi­mer­kik­si kas­vo­maa­laus­ta ja pomp­pu­lin­na. Illal­la Ran­ta­kes­ti­läs­sä on tans­si­taan perin­tei­set Tuk­ki­lais­tans­sit TT Puron­ta­kan tah­dit­ta­ma­na.

Tuk­ki­lais­ki­so­jen jär­jes­te­lyt ovat iso urak­ka, jon­ka läh­tö­koh­ta­na on PVO Vesi­voi­man myön­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen iiläis­ten yhtei­siin asioi­hin. Kun­nan ja Ii-Ins­ti­tuu­tin osuus on myös mer­kit­tä­vä — kisas­ta onkin voi­tu teh­dä moni­puo­li­nen ja eri­lai­nen tapah­tu­ma kai­ke­ni­käi­sil­le. Perin­ne­ta­pah­tu­man avul­la Ii onkin saa­nut run­saas­ti jul­ki­suut­ta ja tun­ne­taan laa­jas­ti. Tär­ke­ää on myös Raa­sak­ka­kos­ken ran­ta-asuk­kai­den erit­täin posi­tii­vi­nen suh­tau­tu­mi­nen kisoi­hin sekä tal­kois­sa ja myös kisaa­ji­na.