Kui­va­nie­men kir­kon kor­jaus­työt alka­vat

Kuivaniemen kirkon remontti ulottuu myös sen sisäosiin. Arkistokuva vuodelta 2016

Kui­va­nie­men kirk­ko sul­je­taan kor­jaus­töi­tä var­ten 28. loka­kuu­ta alkaen. Työt on tar­koi­tus saa­da val­miik­si vuo­den lop­puun men­nes­sä. Kokoon­tu­mis­ti­la­na käy­te­tään tila­päi­ses­ti Kui­va­nie­men seu­ra­kun­ta­ta­loa.

Nykyi­sin läm­mi­tyk­seen käy­te­tään öljyä ja suo­raa säh­köä. Jat­kos­sa siir­ry­tään maa­läm­mön käyt­töön. Iin seu­ra­kun­nan vt. talous­pääl­li­kön Simo Paak­ko­lan mukaan muu­tos on talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­va ja edul­li­nen myös ympä­ris­tön­suo­je­lun kan­nal­ta. Työn val­mis­tut­tua seu­ra­kun­nal­la ei ole enää lain­kaan öljy­läm­mit­tei­siä raken­nuk­sia.

Kir­kon vie­res­sä ole­va öljy­läm­mi­tyk­sen beto­ni­bunk­ke­ri pure­taan ja öljy­säi­liö pois­te­taan. Kir­kon vie­reen pora­taan nel­jä kap­pa­let­ta 250 met­rin syvyi­siä pora­kai­vo­ja. Maa­läm­mi­tys­lait­teis­to tulee sakas­tin etei­seen ja osin sakas­tin puo­lel­le. Vesi­kier­to­pat­te­rei­ta ei tule, vaan läm­mi­tys tapah­tuu läm­min­tä ilmaa puhal­ta­mal­la ole­mas­sa ole­vis­ta sälei­köis­tä.

Sakas­tin etei­sen ros­si­poh­ja­lat­tia uusi­taan, jot­ta se var­muu­del­la kan­taa lait­teis­to­jen pai­non. Alt­ta­ria­lu­ees­ta ote­taan kak­si askel­maa pois. Alt­ta­ri­pöy­tä saa­daan sil­loin siir­ret­tyä irti sei­näs­tä, jol­loin pap­pi pys­tyy kai­kis­sa toi­mi­tuk­sis­sa ole­maan kas­vot seu­ra­kun­taan päin.

Hank­keen kus­tan­nusar­vio on Simo Paak­ko­lan mukaan noin 120 000 euroa. Lait­teis­to­jen han­kin­taan, van­han läm­mi­tys­bunk­ke­rin pur­ka­mi­seen ja pora­kai­voi­hin saa­daan 20 % val­tion ener­gia-avus­tus­ta. Mui­hin muu­tos­töi­hin voi­daan jäl­ki­kä­teen hakea avus­tus­ta Kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta. Maa­läm­pö­työn toteut­taa Tek­ni­ko­mi Oy Uta­jär­vel­tä. Tar­vit­ta­vat kir­ves­mies­työt tekee Tii­ron Rau­doi­tus­pal­ve­lu Oy.