KTC Group Oy uusiu­tuu, kas­vu täh­täi­mes­sä

Jää­lis­sä pää­ma­jaan­sa pitä­vä oulu­lai­nen raken­nusa­lan yri­tys, KTC Group Oy on kas­va­nut vii­me vuo­si­na vah­vas­ti vakiin­nut­taen noin 9 mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­don tason. Yri­tyk­sel­lä on vakaa tilaus­kan­ta pit­käl­le eteen­päin. Tavoit­tee­na on kas­vaa vah­vas­ti myös jat­kos­sa. Kas­vu­ta­voit­teen vuok­si yri­tyk­sen joh­toon rek­ry­toi­daan uut­ta hen­ki­lös­tö­re­surs­sia ja osaa­mis­ta. Samal­la toi­mi­va joh­to tulee yri­tyk­sen osak­kaak­si.

– Onhan tätä jo tah­kot­tu. Yri­tys tar­vit­see uut­ta ver­ta ja näke­mys­tä, jot­ta se kehit­tyy, sanoo yri­tyk­sen perus­ta­ja ja omis­ta­ja Olli Kui­va­mä­ki.

Uudek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si on nimi­tet­ty Pasi Ryt­kö­nen 13.8.2018 alkaen. Hän siir­tyy teh­tä­vään­sä Kes­ko Oyj:n raken­nut­ta­mis­pääl­li­kön pai­kal­ta. Pasi Ryt­kö­nen tulee osal­taan luo­maan ja toteut­ta­maan uut­ta kas­vustra­te­gi­aa yri­tyk­ses­sä. Koke­muk­sen­sa kaut­ta hän tuo vank­kaa koke­mus­ta kaup­pa­paik­ka­ra­ken­ta­mi­ses­ta. Samal­la hän tulee yhtiön osak­kaak­si.

Yri­tyk­sen perus­ta­mi­ses­ta alkaen avain­hen­ki­lö­nä toi­mi­nut Ari Tihi­nen jat­kaa työ­pääl­lik­kö­nä. Tihi­sen eri­tyis­osaa­mi­sa­lue ja vah­va koke­mus on toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Hänes­tä tul­le samal­la yhtiön osa­kas.

Työ­pääl­li­kök­si yri­tyk­seen rek­ry­toi­daan Sami Hyvä­ri­nen, joka aiem­min on toi­mi­nut LTM Raken­nus Oy:n työ­pääl­lik­kö­nä. Hyvä­ri­nen aloit­taa teh­tä­väs­sään 1.8.2018. Vas­tuu­alu­ee­na Hyvä­ri­sel­lä on vaa­ti­va sanee­raus- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen. Myös Sami Hyvä­ri­ses­tä tulee samal­la yhtiön osa­kas. Nykyi­nen toi­mis­joh­ta­ja Olli Kui­va­mä­ki jat­kaa yri­tyk­ses­sä hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na ja ope­ra­tii­vi­ses­sa toi­min­nas­sa lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mis­pääl­lik­kö­nä.

Yri­tyk­sen joh­don ja omis­tuk­sen jär­jes­te­lyt liit­ty­vät KTC Group Oy:n kas­vustra­te­gian luo­mi­seen ja toteu­tuk­seen lähi­vuo­si­na. Yri­tys on kas­va­nut vah­vo­jen, pit­kä­ai­kais­ten asia­kas­suh­tei­den kaut­ta. Tavoit­tee­na on edel­leen paran­taa ennus­tet­ta­vuut­ta ja pit­kä­jän­nit­tei­syyt­tä lii­ke­toi­min­nas­sa. Tänä päi­vä­nä yri­tys työl­lis­tää noin 40 hen­ki­löä pää­asias­sa Oulun talous­a­lu­eel­la.

KTC Group on raken­ta­nut Ran­ta­poh­jan alu­eel­le mm. Yli­kii­min­gin uuden seu­ra­kun­ta­ta­lon ja lii­ken­nea­se­man.