KRP on saa­nut val­miik­si Pudas­jär­ven hen­ki­ri­kok­sen esi­tut­kin­nan

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si on saa­nut val­miik­si 10.1.2019 Pudas­jär­vel­lä tapah­tu­neen hen­ki­ri­kos­ko­ko­nai­suu­den tut­kin­nan ja asian käsit­te­ly on siir­ty­nyt syy­te­har­kin­taan. Koko­nai­suut­ta on tut­kit­tu muun muas­sa mur­ha­na, tör­keä­nä ryös­tö­nä ja tör­keä­nä vapau­den­riis­to­na.

Tut­kin­ta liit­tyy tapah­tu­miin, jos­sa pudas­jär­ve­läi­nen, vuon­na 1960 syn­ty­nyt mies sur­mat­tiin ampu­mal­la Petä­jä­kan­kaan­tiel­lä noin seit­se­män kilo­met­riä Pudas­jär­ven kes­kus­tas­ta. Koko­nai­suu­des­ta epäil­lään kol­mea oulu­lais­ta hen­ki­löä, 35- ja 45-vuo­tiai­ta mie­hiä sekä 23-vuo­tias­ta nais­ta.

Esi­tut­kin­nan mukaan rikok­ses­ta epäil­lyt siir­tyi­vät sur­man jäl­keen kuol­leen mie­hen omis­ta­maan oma­ko­ti­ta­loon, jos­sa polii­si epäi­lee hei­dän koh­dis­ta­neen tör­ke­ää väki­val­taa mie­hen vai­moon ja pakot­ti­vat hänet muun muas­sa teke­mään rahan­siir­to­ja verk­ko­pan­kis­sa. Tämän lisäk­si talos­ta anas­tet­tiin omai­suut­ta.

Pahoin­pi­te­lyn jäl­keen yksi epäil­lyis­tä anas­ti sur­ma­tun mie­hen auton, pakot­ti tämän vai­mon mukaan­sa ja pake­ni Ruot­siin. Mat­kan aika­na nai­nen pako­tet­tiin käyt­tä­mään pank­ki­kort­ti­aan, myös epäil­ty käyt­ti nai­sen pank­ki­kort­tia. Epäil­ty saa­tiin kiin­ni seu­raa­va­na yönä Luu­la­jas­sa yhteis­työs­sä Ruot­sin polii­sin kans­sa. Samas­sa yhtey­des­sä saa­tiin tur­vaan myös vas­ten tah­to­aan mukaan pako­tet­tu sur­ma­tun mie­hen puo­li­so. Kak­si muu­ta epäil­tyä jat­koi­vat mat­kaan­sa Pudas­jär­vel­tä Oulun suun­taan. Hei­dät saa­tiin kiin­ni hei­dän ajet­tu­aan auton­sa ojaan Kii­min­gis­sä.

Polii­si epäi­lee, että rikok­ses­ta epäil­lyt sytyt­ti­vät läh­ties­sään paris­kun­nan oma­ko­ti­ta­lon pala­maan. Talo tuhou­tui palos­sa asu­mis­kel­vot­to­mak­si.

Uhrt vali­koi­tui­vat
täy­sin sat­tu­mal­ta

Esi­tut­kin­nan perus­teel­la polii­si epäi­lee, että tapah­tu­mat ovat alun perin alka­neet Pudas­jär­ven kes­kus­tas­ta, jos­sa kol­men hen­gen seu­ru­een autos­ta ammut­tiin koh­ti ker­ros­ta­loa.

– Polii­si epäi­lee, että rikok­ses­ta epäil­lyt oli­vat läh­te­neet Oulus­ta Pudas­jär­vel­le juu­ri tuo­ta pelot­te­lu­tar­koi­tus­ta var­ten. Tätä asi­aa on tut­kit­tu vaa­ran aiheut­ta­mi­se­na ja vahin­gon­te­ko­na, sanoo rikos­ko­mi­sa­rio Juk­ka Nur­men­nie­mi Kes­kus­ri­kos­po­lii­sis­ta.

Välit­tö­mäs­ti tämän jäl­keen rikok­ses­ta epäil­ty auto­seu­rue oli jat­ka­nut mat­kaan­sa Petä­jä­kan­kaan­tie­tä Oulun suun­taan, jol­loin hei­dän auton­sa suis­tui lumi­penk­kaan.

Polii­si epäi­lee, että kol­mik­ko anas­ti lähel­lä sijait­se­vas­ta oma­ko­ti­ta­los­ta mön­ki­jän, jol­la he yrit­ti­vät hina­ta penk­kaan aja­man­sa auton takai­sin tiel­le. Polii­si epäi­lee, että talon isän­tä, myö­hem­min sur­mat­tu mies, oli herän­nyt anas­te­tun mön­ki­jän ääneen ja läh­te­nyt sel­vit­tä­mään, mitä oli tapah­tu­mas­sa ja tul­tu­aan auton suis­tu­mis­pai­kal­le hänet sur­mat­tiin ampu­mal­la. Tämän jäl­keen rikok­ses­ta epäil­lyt siir­tyi­vät sur­ma­tun mie­hen omis­ta­maan lähei­seen oma­ko­ti­ta­loon.

– Rikos­ko­ko­nai­suus on poik­keuk­sel­li­sen tör­keä, ja uhrit vali­koi­tui­vat koh­teek­si täy­sin sat­tu­mal­ta onnet­to­man tapah­tu­man seu­rauk­se­na, Nur­men­nie­mi kuvaa.

Kaik­ki kol­me rikok­ses­ta epäil­tyä ovat edel­leen van­git­tui­na. Syy­te­har­kin­taan siir­ty­nyt esi­tut­kin­ta pitää sisäl­lään muun muas­sa seu­raa­vat rikos­ni­mik­keet: mur­ha, kak­si tör­ke­ää ryös­töä, tör­keä koti­rau­han rik­ko­mi­nen, tuho­työ ja tör­keä vapau­den­riis­to. Syyt­teen nos­ta­mi­sen mää­rä­ai­ka on elo­kuun puo­les­sa välis­sä.

KRP on teh­nyt asian sel­vit­tä­mi­ses­sä tii­vis­tä yhteis­työ­tä Oulun polii­si­lai­tok­sen ja Ruot­sin polii­sin kans­sa.