Kreet­tan kam­ma­rin kon­sert­ti­sar­ja hui­pen­tuu

Kevään 2018 vii­mei­nen Kreet­tan kam­ma­rin kon­sert­ti kuul­laan Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa lau­an­tai­na 21.4. kel­lo 18.

Barok­ki­viu­lis­ti, Kreet­tan kam­ma­rien äiti ja Oulun van­han musii­kin yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Johan­na Lepo­nie­mi sekä moni­puo­li­nen, kan­sain­vä­lis­tä huip­pu-uraa luo­va cem­ba­lis­ti Pet­te­ri Pit­ko (FiBO, NOVIA) luot­saa­vat kuu­li­jat ita­lia­lai­sen var­hais­ba­ro­kin läh­teil­tä Venet­sias­ta Salz­bur­gin, Ver­sail­le­sin ja Preus­sin hovei­hin viu­lu-cem­ba­lo­musii­kin mat­kas­sa.

Kreet­tan kam­ma­rin tämän kau­den ensim­mäi­sen kon­ser­tin aloit­ta­ma barok­ki­musii­kin tai­de­his­to­rial­li­nen kaa­ri sul­keu­tuu näin sii­tä mis­tä alkoi­kin eli baro­kin ajan ehkä kah­den mer­kit­tä­vim­män instru­men­tin yhtei­se­siin­ty­mi­seen. Kon­sert­ti esit­te­lee rik­kaas­ti ja moni­puo­li­ses­ti viu­lu-cem­ba­lo­musii­kin his­to­rial­lis­ta kehi­tys­tä eri puo­lil­la Euroop­paa vuo­sien 1600–1750 välil­lä.

Kon­ser­tin ohjel­ma antaa kat­ta­van kuvan viu­lu­musii­kin kehi­tyk­ses­tä katusoit­ti­mes­ta moni-ilmei­sek­si soi­tin­ten kunin­gat­ta­rek­si ja ohjel­mas­ta kuul­laan myös, kuin­ka eri­lai­suu­des­ta rik­kaat kan­sal­li­set tyy­lit musii­kis­sa 1600–1700 -luvun Euroo­pas­sa oli­vat.

Ita­lia­lai­sen musii­kin vuo­laas­ta melo­di­suu­des­ta ja kepey­des­tä siir­ry­tään ilmeik­kää­seen luon­non­ku­vauk­seen viu­lun luon­nol­lis­ta ilmai­su­voi­maa hyö­dyn­täen. Rans­ka­lai­nen tans­si­sar­ja on puo­les­taan sen kon­kreet­ti­ses­ta käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­taan huo­li­mat­ta jalos­tu­nut tyy­li­tie­toi­sek­si tai­teek­si ja kon­ser­tin pää­tös­nu­me­ros­sa ollaan musii­kil­li­sen itse­tar­koi­tuk­sen äärel­lä ja klas­si­sen kama­ri­musi­soin­nin alku­läh­teil­lä.

Kreet­tan kam­ma­rin kon­sert­ti kuul­laan myös Tui­ran kir­kos­sa sun­nun­tai­na 22.4. kel­lo 14. Ohjel­ma­mak­su on 10/7 e.

Kreet­tan kam­ma­rit jär­jes­tää yhteis­työs­sä Oulun van­ha musiik­ki ry, Hau­ki­pu­taan ja Tui­ran seu­ra­kun­nat sekä kult­tuu­ri­ta­lo Val­ve.