Kotin­sa menet­tä­nyt per­he saa apua Punai­sel­ta Ris­til­tä ja alu­een asuk­kail­ta

Vii­me kes­ki­viik­koil­ta­na Yli­kii­min­gin kes­kus­tan tun­tu­mas­sa tuli­pa­lo tuho­si lap­si­per­heen kodin. Per­he ei ollut palon aika­na koto­na, joten hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin.

Kotin­sa menet­tä­nyt per­he on saa­nut tila­päis­ma­joi­tuk­sen suku­lais­ten­sa luo­ta. Punai­nen Ris­ti on aut­ta­nut hei­tä kata­stro­fi­ra­has­ton kaut­ta ja alu­een asuk­kaat ovat kerän­neet heil­le tava­ra­lah­joi­tuk­sia. Lah­joi­tuk­sia on orga­ni­soi­tu Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­van kaut­ta.

Per­heen kis­sa oli syt­ty­mis­het­kel­lä yksin koto­na, mut­ta se oli pelas­tau­tu­nut itse ulos. Palo­kun­nan tul­les­sa pai­kal­le talo oli jo täy­sin tules­sa. Tuli­pa­lon syt­ty­mis­syys­tä ei ole tie­toa.