Koti­mai­sen median arvos­tus nous­sut ennä­tys­lu­ke­miin

Käy­tän­nös­sä kaik­ki suo­ma­lai­set (96 pro­sent­tia) pitä­vät tär­keä­nä sitä, että Suo­mes­sa säi­lyy vah­va ja moni­puo­li­nen, suo­ma­lai­sia sisäl­tö­jä tuot­ta­va media­tar­jon­ta. Osuus on nous­sut yhdek­sän pro­sent­tiyk­sik­köä kah­den vuo­den takai­ses­ta mit­tauk­ses­ta.

Koti­mai­sen median arvos­tus on koko­nai­suu­te­na ennä­tys­lu­ke­mis­sa. Mie­li­pi­de­ky­se­lys­sä 86 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ker­too arvos­ta­van­sa koti­mais­ten mediay­ri­tys­ten tuot­ta­mia sisäl­tö­jä pal­jon tai erit­täin pal­jon. Osuus on yhdek­sän pro­sent­tiyk­sik­köä suu­rem­pi kuin edel­li­ses­sä mit­tauk­ses­sa vuon­na 2016.

Arvos­tus on kas­va­nut kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä mer­kit­tä­väs­ti eli 6–15 pro­sent­tiyk­sik­köä. Eni­ten arvos­tus on lisään­ty­nyt ikä­ryh­mäs­sä 18–24-vuotiaat. Huo­mion arvois­ta on, että Ei osaa sanoa -vas­taus­ten osuus on pudon­nut vii­des­tä pro­sen­tis­ta yhteen pro­sent­tiin, eli suo­ma­lai­set ovat entis­tä var­mem­pia mie­li­pi­tees­tään.

– Tulok­set ker­to­vat sii­tä, että vas­tuul­li­sen koti­mai­sen median yhteis­kun­nal­li­nen mer­ki­tys ymmär­re­tään entis­tä parem­min. Ihmi­set ovat jou­tu­neet poh­ti­maan, mihin voi luot­taa, kun ver­kos­sa levi­ää myös har­haan­joh­ta­via ja val­heel­li­sia sisäl­tö­jä vail­la vas­tuun­kan­ta­jia. Luot­ta­mus on ansait­tu ajan mit­taan eikä se säi­ly ilman koko alan ja yhteis­kun­nan päät­tä­väi­siä toi­mia, Media­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Holm­berg kom­men­toi.

IRO­Re­search Oy sel­vit­ti suo­ma­lais­ten mie­li­pi­tei­tä sano­ma­leh­dis­tä, aika­kaus­leh­dis­tä, kir­jois­ta ja oppi­ma­te­ri­aa­leis­ta sekä tv- ja radio­toi­min­nas­ta Media­lii­ton toi­mek­sian­nos­ta. Tulok­set jul­kis­tet­tiin media-alan yhtei­ses­sä Media­päi­väs­sä Fin­lan­dia-talos­sa Hel­sin­gis­sä.

Vah­va tuki nol­la­ve­rol­le ja jake­lun uudis­ta­mi­sel­le

Tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­tiin myös suo­ma­lais­ten mie­li­pi­tei­tä media­tuot­tei­den vero­tuk­ses­ta, leh­tien jake­lus­ta sekä alan kil­pai­lu­ti­lan­tees­ta.

Suo­ma­lais­ten enem­mis­tö eli 59 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta pitää leh­tien ja kir­jo­jen arvon­li­sä­ve­ron las­ke­mis­ta nol­laan erit­täin tai mel­ko tär­keä­nä. Leh­ti­ti­laus­ten arvon­li­sä­ve­ro nousi vuon­na 2012 nol­las­ta 9:ään ja sen jäl­keen 10:een pro­sent­tiin eli samal­le tasol­le kuin kir­jo­jen vero­tus.

Tut­ki­muk­sen mukaan suo­ma­lai­set halua­vat, että leh­det ja muu pos­ti jae­taan hei­dän talou­teen­sa joka päi­vä vähin­tään vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa. Perä­ti 80 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta pitää tätä erit­täin tai mel­ko tär­keä­nä. Täl­lais­ta jake­lua pitä­vät tär­keim­pä­nä pie­nis­sä kau­pun­geis­sa ja maa­seu­dul­la asu­vat vas­taa­jat.

Media­liit­to on ehdot­ta­nut jake­lun uudis­ta­mis­ta siten, että sano­ma­leh­det, aika­kaus­leh­det, kir­jeet ja muu pos­ti jaet­tai­siin yhdel­lä ker­taa mah­dol­li­sim­man var­hain aamul­la. Vas­taa­jis­ta 72 pro­sent­tia pitää täl­lais­ta uudis­tus­ta erit­täin tai mel­ko hyvä­nä. Eri­tyi­ses­ti uudis­tus­ta kan­nat­ta­vat pie­nis­sä kau­pun­geis­sa ja maa­seu­dul­la asu­vat.

– On hie­noa huo­ma­ta, että suo­ma­lai­set kan­nat­ta­vat näin vah­vas­ti media-alan elin­voi­maa tuke­via uudis­tuk­sia, joi­ta toi­mia­la tavoit­te­lee seu­raa­vaan hal­li­tus­oh­jel­maan, Juk­ka Holm­berg tote­aa.

Vas­taa­jil­ta kysyt­tiin myös nykyi­ses­tä tilan­tees­ta, jos­sa Googlen ja Face­boo­kin kal­tai­set glo­baa­lit alus­tayh­tiöt hyö­dyn­tä­vät leh­ti­kus­tan­ta­jien ja uutis­toi­mis­to­jen tuot­ta­mia sisäl­tö­jä kau­pal­li­ses­ti omis­sa pal­ve­luis­saan. Euroo­pan par­la­men­tin syys­kuus­sa otta­man kan­nan mukaan tek­no­lo­gia­jät­tien pitää sopia aineis­ton käyt­tä­mi­ses­tä kus­tan­ta­jien ja uutis­toi­mis­to­jen kans­sa. Kak­si kol­mes­ta vas­taa­jas­ta (65 pro­sent­tia) on par­la­men­tin kans­sa samaa miel­tä.

– Ihmi­set ymmär­tä­vät, että ammat­ti­mai­nen jour­na­lis­mi ei syn­ny ilmai­sek­si. On koh­tuul­lis­ta, että tek­no­jä­tit, jot­ka hyö­dyn­tä­vät sisäl­tö­jä kau­pal­li­ses­ti, mak­sa­vat sii­tä myös kor­vaus­ta, sanoo Media­lii­ton elin­kei­no­po­li­tii­kan joh­ta­ja Satu Kan­gas.

Tut­ki­muk­seen haas­ta­tel­tiin tuhat­ta suo­ma­lais­ta niin, että otos edus­taa luo­tet­ta­vas­ti 18–79-vuotiasta väes­töä. Tie­don­ke­ruu toteu­tet­tiin osa­na IRO­Re­search Oy:n Tuhat suo­ma­lais­ta -tut­ki­mus­ta mar­ras­kuus­sa 2018.