Kos­ka tytöt­kin osaa­vat!

Lähtkässä kiekkoon! Ahmojen omat tytöt, ylärivi vasemmalta Venla Varis, Nea Ronkainen, Siiri Tolonen, Janni Pakanen, Ada Laukka, Erika Vitikka. Alarivissä vasemmalta Salla Räinä ja Senni Räinä. (Kuvat: Hannele Räinä)

Hau­ki­pu­taal­la Ahmat jär­jes­ti ensim­mäis­tä ker­taa Tyt­tö­jen Peli­täl­li -jää­kiek­ko­ta­pah­tu­man Hau­ki­pu­taan jää­hal­lil­la lau­an­tai­na 14.9.

Tapah­tu­maan ilmoit­tau­tui 74 inno­kas­ta pelaa­ja­nal­kua Poh­joi­sen-, Lapin- ja Joki­laak­so­jen alu­eel­ta akse­lil­la Tor­nio-Kuusa­mo-Haa­pa­jär­vi. Ahmois­ta muka­na oli yhdek­sän pelaa­jaa.

Peli­täl­li on ainut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus alu­een tytöil­le pääs­tä pelaa­maan oman ikäis­ten tyt­tö­jen kans­sa, kos­ka suu­rin osa tytöis­tä pelaa poi­kien jouk­kueis­sa.

Tapah­tu­ma oli suun­nat­tu 2004 ja myö­hem­min syn­ty­neil­le tytöil­le. Osa­not­ta­jien ikä­ja­kau­ma oli 6–15 vuot­ta.

Päi­vä alkoi klo 10 ja lop­pui klo 15. Tytöis­tä teh­tiin ennak­koon kak­si ison ken­tän jouk­kuet­ta ja nel­jä pie­nen eli puo­len ken­tän jouk­kuet­ta. Jokai­nen sai pela­ta päi­vän aika­na kak­si otte­lua.

Tytöil­lä oli iloi­nen ja sosi­aa­li­nen mei­nin­ki, uusia kave­rei­ta saa­tiin ja puhe­lin­nu­me­roi­ta vaih­det­tiin ahke­ras­ti.

Oulun Kärp­pien Nais­ten Lii­ga­jouk­kue kan­toi kor­ten­sa kekoon ja lah­joit­ti jokai­sel­le peli­täl­liin osal­lis­tu­val­le ja mah­dol­li­ses­ti tule­val­le lii­ga­kiek­koi­li­jal­le pää­sy­li­pun jouk­ku­een koti­pe­liin Ener­gia Aree­nal­le. Osa tytöis­tä oli­kin seu­raa­mas­sa heti sun­nun­tai­na Kärp­pien nais­ten lii­gaot­te­lua, jos­sa vas­tas­sa oli Vaa­san Sport. Kär­pät vei otte­lun nimiin­sä luke­min 8–0.

Uusi kausi ja uudet kujeet

Ahmois­sa on alet­tu panos­taa myös tyt­tö­kiek­koon. His­to­rian ensim­mäi­sen ker­ran Ahmo­jen G- ja F-jun­nuis­sa pelaa­vat tytöt läh­te­vät edus­ta­maan seu­raa

Tor­nios­sa jär­jes­tet­tä­vään peli­täl­liin 6.10. Tor­nion täl­liin ilmoit­tau­du­taan koko­nai­se­na jouk­ku­ee­na ja näin ollen ahmoil­le avau­tuu hie­no tilai­suus läh­teä oma­na jouk­ku­ee­na edus­ta­maan Hau­ki­pu­taan Ahmo­ja.

Per­jan­tai­sin tyt­tö­kiek­koi­li­joil­le ja jää­kie­kos­ta kiin­nos­tu­neil­le tytöil­le jär­jes­te­tään har­joi­tuk­set Hau­ki­pu­taan jää­hal­lil­la ker­too tyt­tö­kiek­ko­vas­taa­va ja G-jun­nu­jen vas­tuu­val­men­ta­ja Han­ne­le Räi­nä. Vuo­ro on pyö­ri­nyt syys­kuun alus­ta läh­tien joka per­jan­tai kel­lo 16.10–17.10.

– Kaik­ki jää­kie­kos­ta kiin­nos­tu­neet 6–15-vuotiaat tytöt ovat ter­ve­tul­lei­ta kokei­le­maan jää­kiek­koa. Taso­vaa­ti­muk­sia ei ole. Mukaan pää­see joko ker­ta- tai kausi­mak­sul­la. Tar­vit­set vähin­tään mai­lan, luis­ti­met ja ris­ti­kol­li­sen kypä­rän. Jos kiin­nos­tuit, niin vas­taan mie­lel­lä­ni kysy­myk­siin, vink­kaa Han­ne­le Räi­nä. Yhteis­tie­dot löy­ty­vät seu­ran net­ti­si­vuil­ta

Tyt­tö­kiek­koi­li­joi­den mää­rä kas­vaa hitaas­ti, mut­ta var­mas­ti. Joka vuo­si lei­jo­na­kiek­ko­kou­lun mukaan tulee uusia tyt­tö­jä. Nyt kun seu­ras­ta löy­tyy jo tyt­tö­kiek­koi­li­joi­ta, mah­dol­li­ses­ti tytöt roh­ke­ne­vat Räi­nän mukaan mukaan entis­tä hel­pom­min. Tytöil­lä voi olla iso kyn­nys läh­teä poi­kien jouk­koon pelaa­maan, mut­ta esi­mer­kik­si G-jun­nuis­sa on muka­na 4 uut­ta tyt­töä ja nais­val­men­ta­ja.

– Tule­vai­suu­des­sa oli­si mah­ta­vaa jos pys­tyi­sim­me perus­ta­maan oman/omia tyt­tö­jouk­kuei­ta Ahmoi­hin, Kos­ka tytöt­kin osaa­vat, voi­vat ja saa­vat pela­ta jää­kiek­koa.

Peli­täl­lin osa­not­ta­jia Hau­ki­pu­taan Jää­hal­lil­la.

Vauh­di­kas­ta menoa jääl­lä.