Koko kou­lu lukee!

Roope Vänttilä ja Elli Myllylahti 5A-luokalta asettelevat roomboxeja esitys kuntoon. Taustalla 2. luokkalaisten Vaahteramäen Eemeli –hahmot.

Län­si­tuu­len kou­lun tee­ma­na on tänä luku­vuon­na ollut Luke­va kou­lu. Tavoit­tee­na on innos­taa oppi­lai­ta kir­jo­jen pariin. Huh­ti­kuun ensim­mäi­sel­lä vii­kol­la jär­jes­tet­tiin kevään luku­viik­ko. Opet­ta­jat pukeu­tui­vat luku­pai­toi­hin ja koko kou­lu luki kak­si päi­vää.

Ala­kou­lul­la kaik­ki luo­kat luki­vat Astrid Lindgre­nin kir­joit­ta­mia kir­jo­ja ja työs­ti­vät lop­pu­vii­kon näyt­te­lyä luke­mas­taan kir­jas­ta. Seu­raa­van vii­kon per­jan­tai­na jär­jes­tim­me näyt­te­lyn, jos­sa luo­kat kier­si­vät toi­sen­sa teke­miä näyt­te­lyi­tä.

Eka- ja toka­luok­ka­lai­set luki­vat Vaah­te­ra­mäen Eeme­liä.

Aada Kivio­jan ja Oli­via Luok­ka­lan mie­les­tä Eeme­lin met­kut -kir­ja oli ihan hyvä. Haus­kin koh­ta tyt­tö­jen mie­les­tä oli, kun Eeme­li työn­si pään­sä keit­to­kul­hoon. Aadan ja Oli­vian mie­les­tä he voi­si­vat lukea uudes­taan kak­si päi­vää.

Eka­luok­ka­lai­set teki­vät QR-koo­deik­si muu­tet­tu­ja tari­noi­ta Eeme­lis­tä, joi­ta pys­tyi luke­maan Ipa­deil­lä. He teki­vät myös ani­maa­tiot. Toka­luok­ka­lai­set esit­te­li­vät Vaah­te­ra­mäen Eeme­li-kir­jan hah­mot.

Kol­mas- ja nel­jäs­luok­ka­lai­set luki­vat Pep­pi Pit­kä­tos­sua. Kol­mas­luok­ka­lai­set esit­te­li­vät Pep­pi Pit­kä­tos­su kir­jo­jen hah­mot. Nel­jäs­luok­ka­lai­set oli­vat teh­neet näyt­te­lyyn runo­ja– ja jump­pia Pepis­tä.

Lee­vi Vak­ku­ri 4C-luo­kal­ta antoi Pep­pi käy kaupoissa–kirjalle 4/5 täh­teä. Johan­nes Sata­lah­ti antoi 3,5/5 täh­teä samal­le kir­jal­le, kos­ka se oli help­po­lu­kuis­ta. Emmi Har­ju­maa 4A-luo­kal­ta antoi 3/5 täh­teä Pep­pi Pit­kä­tos­su kir­jal­le, kos­ka se oli erit­täin tyl­sä. Nel­jäs­luok­ka­lais­ten mie­les­tä oli haus­kaa lukea kak­si päi­vää.

5A-luok­ka­lai­set luki­vat Ron­ja Ryö­vä­rin­ty­tär -kir­jan ja 5B luok­ka­lai­set luki­vat Vel­je­ni lei­jo­nan­mie­li –kir­jan. Molem­mat vii­tos­luo­kat teki­vät kir­jois­ta room­boxit, jois­sa esi­tel­tiin kir­jo­jen juo­net koh­tauk­sit­tain askar­rel­tu­na.

5B-luok­ka­lai­set Eeli Pöyh­tä­rin, Luu­kas Pyyk­kö­sen ja Vil­ma Jäm­sän mie­les­tä luke­mi­nen oli kivaa, help­poa, väsyt­tä­vää ja välil­lä epä­mu­ka­vaa. Vel­je­ni Lei­jo­na­mie­li- kir­jan paras koh­ta oli kaik­kien mie­les­tä, se kun Kat­la tap­poi Ten­gi­lin.

Ysi­luok­ka­lai­set kir­jo­jen­sa kans­sa.

Opet­ta­jat luki­vat ylä­kou­lu­lai­sil­le uuden novel­lin joka tun­nin alkuun. 9. luok­ka­lais­ten Ven­ny Joke­lan ja Oska­ri Jak­ki­lan mie­les­tään luke­mi­nen oli välil­lä tyl­sää, mut­ta kivem­paa kuin nor­maa­li opis­ke­lu. Ven­ny Joke­la luki Kapi­nal­li­nen-nimis­tä kir­jaa­ja Oska­ri Jak­kia luki Friik­ki­si­kus nimis­tä kir­jaa. Luku­vii­kot jär­jes­te­tään ensi vuon­na var­mas­ti uudel­leen ja voi­pa sii­tä tul­la ihan joka syk­syi­nen ja keväi­nen perin­ne Län­si­tuu­len kou­lul­le!

Län­si­tuu­len kou­lun 5A

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä mediayh­teis­työ­tä, jon­ka paris­sa syn­ty­nei­tä jut­tu jul­kais­taan vii­koit­tain leh­des­sä