Kir­kon ensim­mäi­nen tasa-arvo­pal­kin­to tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­sel­le

Oulujoen seurakunnan kirkkoherra, nykyinen tuomiorovasti Satu Saarinen muurasi Ylikiimingin uuden seurakuntatalon peruskiveä yhdessä vastaavan työnjohtajan Juha Koskelan kanssa syksyllä 2016.

Ark­ki­piis­pa Kari Mäki­nen jakoi tiis­tai­na 22.5. kir­kon ensim­mäi­sen tasa-arvo­pal­kin­non Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­sel­le. Pal­kin­nos­ta päät­ti kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to.
Pal­kin­to­pe­rus­teis­sa koros­tet­tiin eri­tyi­ses­ti tuo­mio­ro­vas­ti Saa­ri­sen työ­tä suku­puol­ten tasa-arvon edis­tä­mi­sen hyväk­si.

– Satu Saa­ri­nen on tut­ki­nut väi­tös­kir­jas­saan nais­ten ase­maa kir­kos­sa ja roh­keas­ti puo­lus­ta­nut suku­puol­ten tasa-arvoa käy­tän­nön työs­sä. Saa­ri­sen valin­ta istuu hyvin vuo­teen 2018, jol­loin on kulu­nut 30 vuot­ta pap­pis­vi­ran avaa­mi­ses­ta nai­sil­le. Saa­ri­nen on nuo­ri kir­kon joh­ta­ja alu­eel­la, joka on perin­tei­ses­ti ollut mies­joh­ta­jien aluet­ta, kirk­ko­hal­li­tuk­sen joh­ta­va asian­tun­ti­ja Kari Lat­vus ker­toi pal­kin­to­pe­rus­teis­ta.

Pal­kin­non saa­ja sai raha­pal­kin­to­na 5 000 euroa käy­tet­tä­väk­si itse valit­se­maan­sa koh­tee­seen tasa-arvo­työs­sä. Tuo­mio­ro­vas­ti Saa­ri­nen aikoo koh­dis­taa pal­kin­to­ra­hat Vuol­le Set­le­men­tin Oulun Tyt­tö­jen ja Poi­kien talo­jen sek­su­aa­li­kas­va­tus­työ­hön.

– Tasa-arvoon, tasa­ver­tai­suu­teen ja yhden­ver­tai­suu­teen liit­ty­vät kysy­myk­set ovat minul­le tär­kei­tä ja olen onne­kas, kun olen voi­nut työ­ni, tut­ki­muk­se­ni sekä vapaa­eh­tois­toi­min­nan kaut­ta pitää esil­lä näi­tä tee­mo­ja ja teh­dä myös omal­ta osal­ta­ni työ­tä tasa-arvon toteu­tu­mi­sen eteen. Poh­jois-Poh­jan­maal­la on tähän työ­hön aivan eri­tyi­nen alu­eel­li­nen tar­ve. Muun muas­sa kou­lu­ter­veys­ky­se­lyis­sä ja Tyt­tö­jen talo­jen teke­mäs­sä kar­toi­tuk­ses­sa on nous­sut esiin sek­su­aa­li­suut­ta rik­ko­vien väki­val­lan teko­jen ylei­syys kaik­kien suku­puol­ten koh­dal­la. Rik­kou­tu­ma­ton kas­vu­rau­ha sek­su­aa­li­ter­vey­den alu­eel­la on hyvän elä­män ja tasa­pai­noi­sen aikui­suu­den poh­ja, Saa­ri­nen sanoi.

Kirk­ko­hal­li­tus perus­ti tasa-arvo­pal­kin­non vuon­na 2017, ja se myön­ne­tään jat­kos­sa joka toi­nen vuo­si. Pal­kin­non myön­tä­mi­sen perus­tei­ta ovat suku­puol­ten väli­sen tasa-arvon lisää­mi­nen, eet­tis­ten arvo­jen vah­vis­ta­mi­nen ihmis­ten ja ihmis­ryh­mien tasa-arvoi­ses­sa koh­te­lus­sa, inhi­mil­li­syyt­tä ja ihmi­sen arvoa edis­tä­vä, pit­kä­jän­tei­nen työ tai uusi inno­vaa­tio tasa-arvo­ky­sy­myk­sis­sä ja eri­tyi­ses­ti hei­dän tuke­mi­nen, jot­ka eni­ten kär­si­vät epä­ta­sa-arvos­ta ja sen seu­rauk­sis­ta.