Kir­jas­to­jen syk­sys­sä monen­lais­ta tapah­tu­maa

Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton kesä­tauol­la olleet pal­ve­lut palaa­vat jäl­leen ja muu­ta­mas­sa kau­pun­gin kir­jas­tos­sa syk­sy on tuo­nut muka­naan uudet aukio­loa­jat.

Kaak­ku­rin ja Myl­ly­ojan kir­jas­tot ovat jat­kos­sa per­jan­tai­sin auki kel­lo 10–17. Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin kir­jas­tois­sa hen­ki­lö­kun­ta on pai­kal­la maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na kel­lo 12–19 sekä tors­tai­na ja per­jan­tai­na kel­lo 9–15. Mui­na päi­vi­nä kir­jas­to­ja voi käyt­tää oma­toi­mi­ses­ti kel­lo 7–21. Kir­jas­toau­to­jen syk­syn aika­tau­lut tule­vat voi­maan viik­koa myö­hem­min eli 19. elo­kuu­ta.

Kir­jas­to­jen satu­tuo­kiot ja luku­pii­rit aloit­ta­vat toi­min­tan­sa elo-syys­kuun aika­na. Satu­tuo­kioi­ta on 14 kir­jas­tos­sa eri puo­lil­la kau­pun­kia. Kai­kil­le avoi­met ja ilmai­set satu­tuo­kiot kes­tä­vät noin 20 minuut­tia.

Luku­koi­rat palaa­vat pää­kir­jas­toon sekä Kos­ke­lan, Maik­ku­lan ja Myl­ly­ojan kir­jas­toi­hin elo­kuun aika­na Niil­le pää­se­vät luke­maan kou­lui­käi­set lap­set. Luku­koi­rien lisäk­si erik­seen ilmoi­tet­tui­na päi­vi­nä pai­kal­la voi olla myös mui­ta luku­lem­mik­ke­jä, kuten kis­so­ja. Myös Kar­ja­sil­lan ja Kau­ko­vai­nion kir­jas­ton mus­ka­rit jat­ku­vat syys­kau­del­la.

Aikuis­ten luku­pii­reis­sä kes­kus­tel­laan kir­jal­li­suu­des­ta pää­kir­jas­ton lisäk­si 11 kir­jas­tos­sa ja myös verk­ko­lu­ku­pii­ris­sä. Tie­dot syk­syn aika­na käsi­tel­tä­vis­tä kir­jois­ta löy­ty­vät kir­jas­ton verk­ko­si­vuil­ta.

Täl­lä vii­kol­la pää­kir­jas­ton val­taa­vat sun­nun­tai­hin saak­ka Huu­to­merk­ki ry:n Muusa­juh­lat ja tors­tai­na 15. elo­kuu­ta Oulun Tai­tei­den Yö. Maa­nan­tai­na 26. elo­kuu­ta hal­li­tuk­sen kir­jas­to­kier­tue saa­puu Ouluun. Pää­mi­nis­te­ri Ant­ti Rin­teen hal­li­tus kier­tää kesän aika­na eri puo­lil­la maa­ta kes­kus­te­le­mas­sa hal­li­tus­oh­jel­mas­ta suo­ma­lais­ten kans­sa. Euroop­pa­mi­nis­te­ri Tyt­ti Tup­pu­rai­nen ja kehi­ty­syh­teis­työ- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­ri Vil­le Skin­na­ri tapaa­vat oulu­lai­sia pää­kir­jas­tos­sa kel­lo 17.

Kir­jas­to­jen syk­syn ohjel­mas­sa on myös kir­jai­li­ja­ta­paa­mi­sia kes­ki­viik­koi­sin, eri­lai­sia näyt­te­lyi­tä, runoil­to­ja, tee­ma­ta­pah­tu­mia ja pal­jon mui­ta koh­taa­mi­sia.