Kii­min­ki­päi­vät täyt­tää torin vii­kon­lop­pu­na

Kiiminkipäiviä vietetään tulevana viikonloppuna 44. kerran. Torimyynnin lisäksi viikonloppu on täynnä ohjelmaa. Kuvassa viime vuoden markkinahumua.

Kii­min­ki­päi­viä vie­te­tään jäl­leen tule­va­na vii­kon­lop­pu­na, täl­lä ker­taa 44. ker­ran. Torit täyt­ty­vät myy­jis­tä kum­pa­na­kin päi­vä­nä, min­kä lisäk­si laval­la näh­dään monen­lais­ta ohjel­maa.

Per­jan­tai­na mark­ki­na­vä­keä viih­dyt­tä­vät muun muas­sa Kii­min­gin elä­ke­läi­set lau­lue­si­tyk­sel­lä sekä Kii­min­gin Elä­ke­liit­to lau­luil­la ja sket­seil­lä.

Illem­mal­la laval­la näh­dään karao­ke­kar­sin­ta, jos­sa kil­pai­li­jat mit­te­le­vät finaa­li­pai­kas­ta. Per­jan­tain esiin­ty­jä­kat­tauk­sen päät­tää Lau­ri Tuo­hi­maa.

Per­jan­tai­na Kii­min­ki­päi­vien laval­le nouse­vat myös Poh­jo­lan Luon­non­hal­ti­jat, jot­ka esit­tä­vät luon­non­suo­je­lun vies­tin. Hal­ti­joi­den puvut ja esi­tyk­sen teks­tin toteut­ta­nut Eija Kerä­nen ker­too, että esi­tyk­sen aja­tuk­se­na on vai­kut­taa luon­non­suo­je­luun ja saa­da ihmi­set arvos­ta­maan luon­toa omal­la käy­tök­sel­lään.

Lau­an­tai­na Kii­min­gis­sä pal­ki­taan vuo­den yrit­tä­jä sekä näh­dään maas­ta­ve­to­näy­tös, kun laval­le saa­pu­vat voi­man­nos­ta­ja Jani-Pek­ka Eira­la sekä fit­ness-ammat­ti­lai­nen ja val­men­ta­ja Tii Ala­si­mi. Illal­la Kii­min­gis­sä vali­taan myös uusi karao­ke­mes­ta­ri. Illan päät­tää Duo Andy ja Jup­pe.

Kii­min­gin kir­jas­to on vah­vas­ti muka­na Kii­min­ki­päi­vät-vii­kon­lo­pus­sa. Kir­jas­to on auki kum­pa­na­kin päi­vä­nä ja siel­tä voi ostaa pois­tet­tua aineis­toa. Kir­jo­jen lisäk­si myyn­nis­sä on pal­jon lp-levy­jä. Lau­an­tai­na kir­jas­tos­sa näh­dään Vas­ta­ran­nan Sii­lin kon­sert­ti sekä valo­ku­va­näyt­te­ly van­hois­ta kii­min­ki­läi­sis­tä valo­ku­vis­ta.

Kii­min­ki­päi­vät juon­taa Pau­la Paroll.