Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hol­la taas kul­ta­juh­lat

Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­hon nyrk­kei­li­jät esiin­tyi­vät näyt­tä­väs­ti Lah­des­sa, jos­sa men­nee­nä vii­kon­lop­pu­na nyrk­keil­tiin Suo­men par­haim­pien junio­rei­den avoin TUL-tur­naus. Alun perin Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­hon jouk­ku­ee­seen piti kuu­lua nel­jä kil­pai­li­jaa, mut­ta sai­ras­pe­ti vei Alek­si Guz­ma­nis­ta voi­ton. Tur­nauk­seen läh­ti­vät Dura­ra Awdis­hou, Jaak­ko Juuso­la ja Sebas­tian Autio.

Pit­käs­tä, lähes kah­den kuu­kau­den tauos­ta, joka joh­tui käm­men­luun mur­tu­mas­ta ja las­ket­te­lu­rin­tees­sä tapah­tu­nees­ta pol­ven vään­ty­mi­ses­tä, Awdis­hou ei pys­ty­nyt par­haim­paan­sa. Suo­ras­sa finaa­lis­sa tut­tu vas­tus­ta­ja David Kady­rov Vii­pu­rin nyrk­kei­li­jöis­tä vei tasai­ses­sa otte­lus­sa haja­ää­ni voi­ton.

Suo­raan finaa­liin arvo­tut Autio ja Juuso­la otte­li­vat sun­nun­tai­na. Sebas­tian Autio koh­ta­si tai­ta­van Tam­pe­reen Voi­mai­luseu­ran Maxim Schim­ber­gin.

– TVS:n edus­ta­ja suo­ras­taan tans­si voi­ton edel­li­se­nä päi­vä­nä, joten tie­dos­sa oli vai­kea otte­lu. Tak­tiik­ka teh­tiin sen mukaan. Lii­ke­ti­la otet­tiin pois ja omia etu­kä­den suo­ria lyö­tiin liik­keel­le. Se yllät­ti Tam­pe­reen pojan jal­ka­työn ja otte­lun ede­tes­sä lop­pua koh­ti, Aution voit­to vain sel­ke­ni, ker­taa val­men­ta­ja Mat­ti Lant­to otte­lun kul­kua.

Tulok­se­na oli sel­vä 3–0 mes­ta­ruus Kii­min­gin iski­jäl­le sar­jas­sa D 39 kg.

C 39 kg -sar­jas­sa Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­hon uusi tulo­kas Jaak­ko Juuso­la näyt­ti koko täy­den kat­so­mon edes­sä, mitä perik­sian­ta­mat­to­muus mer­kit­see.

– Ehkä niu­kan avause­rän tap­pion jäl­keen Juuso­la alkoi usko­maan teke­mi­seen­sä ja toi­ses­sa eräs­sä näyt­ti jopa sil­tä, että vas­tus­ta­ja luo­vut­taa, sil­lä Juuso­lan tak­tiik­ka tuho­si täy­sin Ylä­tik­ku­ri­lan Kipi­nän Kos­mo Gran­hol­min otte­le­mi­sen.

Var­sin­kin tämä kak­ko­se­rä oli Lan­ton mukaan rat­kai­se­va, sil­lä otte­lun kul­ku muut­tui täy­sin.

– Kol­man­nes­sa eräs­sä jat­ket­tiin sii­tä, mihin jää­tiin. Kun kehäs­sä ei tun­ne­tus­ti ole pii­lo­paik­ko­ja, niin YTK:n pojan koh­ta­lok­si tuli tap­pio, vaik­ka hän oli­kin hie­noi­nen ennak­ko­suo­sik­ki ennen mat­sia. Näin kul­ta­juh­lat tuplaan­tui­vat Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hon osal­ta, Lant­to tote­aa.