Kii­min­gin lap­si­per­heil­le suun­nat­tu asu­kas­ky­se­ly on avau­tu­nut

Kii­min­gis­sä halu­taan kerä­tä tie­toa lap­si­per­hei­den arjes­ta, aja­tuk­sis­ta ja koke­muk­sis­ta sekä asiois­ta, jot­ka kan­nat­te­le­vat tai haas­ta­vat arjes­sa. Aiem­min saman­kal­tai­nen kyse­ly on toteu­tet­tu MLL:n, Oulun kau­pun­gin sekä asuk­kai­den kans­sa esi­mer­kik­si Jää­lis­sä.

Koke­mus­tie­don kar­toi­tuk­sel­la sel­vi­te­tään myös sitä, mil­lai­nen Kii­min­ki on asui­nyh­tei­sö­nä ja osal­li­suu­den aree­na­na. Samal­la koo­taan koke­muk­sia ja tie­toa tar­jol­la ole­vis­ta pal­ve­luis­ta ja toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Kar­toi­tus on avoin­na 12.–29.3. ja link­ki säh­köi­seen lomak­kee­seen löy­tyy alu­een päi­vä­ko­tien, Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton, Kii­min­gin Syke-talon sekä MLL:n Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin etusi­vuil­ta. Kyse­lyn tulok­sia tul­laan hyö­dyn­tä­mään alu­een lap­si-, nuo­ri­so- ja per­he­pal­ve­lui­den sekä yhtei­söl­li­sen toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä.

Link­ki kyse­lyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/0B6B36AC9893BA9A