Kii­min­gin Alko uudis­tuu

Kii­min­gin Alko on kiin­ni remon­tin vuok­si 6.–14.2., ja se ava­taan uusit­tu­na per­jan­tai­na 15.2. kel­lo 9.

– Uudis­tuk­sel­la pyrim­me vas­taa­maan yhä jous­ta­vam­min muut­tu­viin asia­kas­tar­pei­siin sekä luo­maan puit­teet huip­pu­asia­kas­pal­ve­lun toteut­ta­mi­sel­le ja ins­pi­roi­val­le työym­pä­ris­töl­le, lin­jaa Poh­jois-Suo­men alue­pääl­lik­kö Kai­ja-Lee­na Ker­ke­lä.

Myy­mä­lä kuu­luu pal­ve­lu­pääl­lik­kö Tui­ja Heik­ki­sen myy­mä­lä­ryh­mään yhdes­sä Iin ja Oulun Hau­ki­pu­taan Alko­jen kans­sa. Hen­ki­lö­kun­taa näis­sä myy­mä­löis­sä on kaik­ki­aan kes­ki­mää­rin kak­si­tois­ta.

– Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me paras­ta pal­ve­lua, lähel­lä hei­tä ja ole­mal­la juu­ri asiak­kai­tam­me var­ten, lupaa pal­ve­lu­pääl­lik­kö koko tii­min puo­les­ta.

Lähi­myy­mä­lä on kom­pak­ti ja hel­pos­ti hah­mo­tet­ta­va myy­mä­lä lähei­sel­lä ja pai­kal­li­sel­la pal­ve­lul­la. Myy­mä­län vali­koi­ma rea­goi entis­tä parem­min pai­kal­li­seen kysyn­tään. Kii­min­gin myy­mä­läs­sä vali­koi­ma koos­tuu remon­tin jäl­keen­kin noin 1 100 nimik­kees­tä, jois­ta alko­ho­lit­to­mia on noin 20, pani­mo­tuot­tei­ta noin 180, väke­viä noin 350 ja vii­ne­jä noin 550.

Alko pyr­kii aktii­vi­ses­ti vähen­tä­mään myy­mä­lä­ket­jun­sa ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia: Esi­mer­kik­si lähi­myy­mä­löi­den uudis­tuk­sis­sa hyö­dyn­ne­tään mah­dol­li­sim­man pal­jon jo ole­vaa kalus­tus­ta, joka saa uuden kon­sep­tin mukai­sen vii­meis­te­lyn. Kii­min­gin­kin vaih­det­ta­vat kalus­teet saa­daan val­tao­sin kier­rä­tet­tyä, joten romu­tet­ta­vaa on hyvin vähän.