Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa moot­to­ri­sa­ha­tai­det­ta ja per­he­päi­vä

Kie­ri­kis­sä tapah­tuu vii­kon­lop­pu­na 14.–16.6. Ohjel­mas­sa on moot­to­ri­sa­ha­tai­det­ta ja per­he­päi­vä.

Nyt jo kol­mat­ta ker­taa Kie­ri­kin kivi­kau­den kyläs­sä jär­jes­te­tään moot­to­ri­sa­ha­tai­de­kurs­si. Kurs­sin suo­sio on yllät­tä­nyt jär­jes­tä­jät. Kie­rik­kiin on tulos­sa 24 sahan­käyt­tä­jää, jois­ta vii­si on nai­sia. Kurs­si­lais­ten jou­kos­sa on koke­nei­ta sahaa­jia ja aloit­te­li­joi­ta.

Tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sen vetä­män vii­kon­lo­pun tee­ma­na on muun muas­sa ihmis­tä esit­tä­vät totee­mi­pat­saat ja esi­his­to­rian tai­tee­seen sekä myto­lo­gi­aan poh­jau­tu­va veis­to­tai­de vapaas­ti toteu­tet­tu­na. Kol­men päi­vän kurs­sin toi­se­na opet­ta­ja­na on iiläi­nen Olli-Pek­ka Kel­lo­kum­pu.

Tänä vuon­na moot­to­ri­sa­ha­tai­de­kurs­sil­la ei ole kil­pai­lua vaan kai­kil­le kurs­si­lai­sil­le avoin sahaus­näy­tös pää­tös­päi­vä­nä sun­nun­tai­na. Sahaus­näy­tök­sen ylei­sö voi esit­tää kurs­si­lai­sil­le veis­tos­ten aihei­ta.

Koko per­heel­lä kal­lio­tai­tei­le­maan

Kurs­sin pää­tös­päi­vä sun­nun­tai on myös per­he­päi­vä. Iiläi­nen kuva­tai­tei­li­ja San­na Koi­vis­to joh­taa lap­set tut­ki­maan kal­lio­tai­teen ihmeel­lis­tä kuva­maa­il­maa Uusia vies­te­jä men­nees­tä -tai­de­työ­pa­jas­sa.

Työ­pa­jas­sa toteu­te­taan ”kal­lio­tai­de­teok­sia” jäy­käl­le, pak­sul­le pape­ril­le, joka toi­mii ikään kuin rosoi­se­na kal­lion pin­ta­na. Maa­lauk­ses­sa hyö­dyn­ne­tään muun muas­sa puna­mul­taa ja hiil­tä. Koko jou­kol­la mie­ti­tään, mil­lais­ta elä­mää lap­set eli­vät kivi­kau­del­la ja mil­lai­sia lelu­ja heil­lä oli. Työ­pa­ja jär­jes­te­tään Kie­ri­kin pää­ra­ken­nuk­ses­sa.

Sun­nun­tai­na ilta­päi­väl­lä on pää­ra­ken­nuk­ses­sa myös ilmai­nen Pent­ti Pun­kin syn­ty­mä­päi­vät -yhtyeen las­ten­kon­sert­ti kel­lo 14–15. Tämän jäl­keen  kel­lo 15.30 ylei­sö pää­see kuun­te­le­maan vie­lä Kari Tyk­ky­läi­sen blues­kon­sert­tia kivi­kau­den kyläs­sä. Sade­ke­lin sat­tues­sa kon­sert­ti pide­tään Kie­ri­kin pää­ra­ken­nuk­ses­sa.

Ylei­sö voi sun­nun­tai­na myös ostaa eri­ko­kois­ta sahat­tua tai­det­ta kurs­si­lai­sil­ta. Moot­to­ri­sa­ha­tai­de­kurs­sin aika­na kivi­kau­den kyläs­sä on vii­kon­lo­pun tee­maan liit­tyen Pudas-Koneen moot­to­ri­sa­ho­jen ja tur­va­va­rus­tei­den esit­te­ly­pis­te.

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen pää­ra­ken­nus on avoin­na kaik­ki­na kurs­si­päi­vi­nä kel­lo 10–16. Sun­nun­tai­na 16.6. on kai­kil­le vapaa sisään­pää­sy.

Per­he­päi­vä­nä sun­nun­tai­na 16.6. on käy­tet­tä­vis­sä edul­li­nen lin­ja-auto­kyy­ti Oulun kes­kus­tas­ta Kie­rik­kiin ja takai­sin. Ajo­mat­ka kes­tää noin tun­nin. Lin­ja-auto läh­tee Oulun kau­pun­gin­ta­lon edes­tä kel­lo 11 ja paluu­mat­kal­le Kie­ri­kis­tä Ouluun kel­lo 16.30.

Kurs­sin jär­jes­tä­vät yhteis­työs­sä Kie­rik­ki ry ja Oulun Museo- ja tie­de­kes­kus Luuppi/Kierikkikeskus. Tuki­joi­na ovat Val­to Per­nu -sää­tiö, Poh­jo­lan Voi­ma ja Sto­raEn­so.