Kie­ri­kin tukiyh­dis­tys­tä elvy­te­tään

Kierikissä on järjestetty vuosittain muinaismarkkinat. Viime kesänä nähtiin esitys viikinkien kyläkäräjistä.

Mar­ras­kuus­sa 1998 perus­tet­tu Kie­rik­ki ry on Kie­rik­ki­kes­kuk­sen tukiyh­dis­tys, joka on elä­nyt vuo­sien ajan hil­jai­se­loa. Vii­me vuo­si­na on näky­vis­sä ollut joi­ta­kin elon­merk­ke­jä. Nyt yhdis­tys halu­taan nos­taa jäl­leen aktii­vi­sek­si tuke­maan Kie­ri­kin ja esi­his­to­rian esil­le­tuo­mis­ta. Vuo­si­ko­kous jär­jes­te­tään Kie­ri­kis­sä tors­tai­na 3.5. kel­lo 18.

Noin 20 vuot­ta sit­ten perus­tet­tu yhdis­tys tukee perus­ta­mis­asia­kir­jan­sa mukaan arkeo­lo­gi­aan liit­ty­vää har­ras­tus-, tut­ki­mus- ja valis­tus­toi­min­taa eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Suo­mes­sa. Tar­koi­tuk­sen toteut­ta­mi­sek­si yhdis­tys jär­jes­tää eri­lai­sia tilai­suuk­sia, har­joit­taa jul­kai­su­toi­min­taa sekä toi­mii tie­do­tus­ka­na­va­na esi­his­to­ri­aan liit­ty­vis­sä asiois­sa ja har­joit­taa arkeo­lo­gis­ta tut­ki­mus­toi­min­taa.

Vii­me vuo­den vaih­tees­sa Kie­rik­ki­kes­kus nousi otsi­koi­hin Oulun kau­pun­gin kysee­na­lais­taes­sa sen tule­vai­suu­den. Tuol­loin kes­kus sai useil­ta eri tahoil­ta ja ihmi­sil­tä ympä­ri maa­il­maa mer­kit­tä­vää ja näky­vää tukea. Tämän vuok­si yhdis­tyk­sen toi­min­ta halu­taan päi­vit­tää vas­taa­maan tämän päi­vän tilan­net­ta.

Kie­rik­ki ry:n sih­tee­riyt­tä hoi­taa vuo­si­ko­kouk­seen saak­ka Lee­na Leh­ti­nen, jota voi lähes­tyä jäse­n­asiois­sa ennen tule­vaa kokous­ta säh­kö­pos­til­la leena.lehtinen@kierikki.fi

Kivi­kau­den kylän
kun­nos­tus jat­kuu

Tämän tal­ven aika­na Kie­ri­kin perus­näyt­te­lyä on uusit­tu muun muas­sa meri­pih­ka­vit­rii­nin ja ylei­sö­kai­vauk­sien löy­tö­jen osal­ta. Lumien sulet­tua kivi­kau­den kylän kun­nos­tus­ta jat­ke­taan Lea­der-rahoi­tuk­sen avul­la tule­vaan syk­syyn saak­ka.

Kie­rik­ki avau­tuu ylei­söl­le kesä­kuun 4. päi­vä­nä. Ennen sitä 18.4. Kie­ri­kis­sä näh­dään Mat­ti Pat­ro­sen ja Juk­ka Taka­lon esi­tys Kuo­li­aak­si­nau­rat­ta­ja ja Kuplet­ti­le­vyt­tä­jä. Tähän tapah­tu­maan on bus­si­kul­je­tus Yli-Iin kes­kus­tas­ta. Kul­je­tuk­sia on ylei­sön pyyn­nös­tä luvas­sa myös tule­van kesän mui­hin tapah­tu­miin.

Tou­ko­kuun 22. päi­väs­tä aina hei­nä­kuun 10. päi­vään ravin­to­lan sei­nil­lä on esil­lä yli-iiläi­sen Rai­li Kau­pin muis­to­näyt­te­ly.

Kesä­kuun alus­sa Kie­ri­kis­sä on Ite kivi­kau­des­sa -veis­tos­kurs­si Kari Tyk­ky­läi­sen joh­dol­la. Kan­sain­vä­li­set ylei­sö­kai­vauk­set käyn­nis­ty­vät hei­nä­kuun alus­sa. Elo­kuus­sa vuo­ros­sa ovat muun muas­sa mui­nais­mark­ki­nat ja mui­nais­tu­lien yö sekä lukio­lais­ten kai­vaus­lei­ri­kou­lut.

Hotel­li Kie­ri­kin­ho­vi on hotel­li-, kokous- ja ravin­to­la­pal­ve­lui­neen avoin­na ympä­ri vuo­den. Tou­ko­kuus­ta alkaen sen tilois­sa jär­jes­te­tään ren­tou­tu­mi­seen ja palau­tu­mi­seen liit­ty­viä Hyvän olon vii­kon­lop­pu­ja.