Kie­ri­kin kesä pyö­räh­tää käyn­tiin

Kie­ri­kin toi­min­ta on vauh­di­kas­ta koko kesän. ITE kivi­kau­des­sa –veis­tos­kurs­si jär­jes­te­tään kivi­kau­den kyläs­sä 6.–10.6.Yleisöllä on vapaa pää­sy tätä Kari Tyk­ky­läi­sen vetä­mää kil­pai­lua seu­raa­maan ja lop­pu­kil­pai­lu on sun­nun­tai­na 10.6. Kurs­sil­le voi osal­lis­tua aloit­te­li­ja­kin, ja vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päi­vä on ma 4.6.Yli-iiläisen tai­te­li­ja Rai­li Kau­pin (1942–2017) muis­to­näyt­te­ly on pää­ra­ken­nuk­sen ravin­to­lan ja audi­to­rion sei­nil­lä 4.6.–15.7. Kie­rik­ki esit­te­lee pai­kal­lis­läh­töis­ten tai­tei­li­joi­den töi­tä myös lop­pu­ke­säs­tä kun 21.7.–19.10. pää­ra­ken­nuk­sen sei­nil­lä on Nie­me­lä-Kak­ko –sukuseu­ran näyt­te­ly.

Kie­rik­ki­kes­kus ava­taan ylei­söl­le 4. kesä­kuu­ta.  Kie­ri­kis­sä jat­ke­taan vii­me vuon­na aloi­tet­tua alu­een kun­nos­tus­pro­jek­tia Lea­der-rahoi­tuk­sen tur­vin.
Tänä kesä­nä raken­ne­taan uusi asu­mus pure­tun tilal­le ja kun­nos­te­taan kah­den ruo­ko­kat­toi­sen asu­muk­sen har­jao­sat. Kun­nos­tus­työs­sä on muka­na englan­ti­lais­ten arkeo­lo­gian opis­ke­li­joi­den ryh­mä.
Museo- ja tie­de­kes­kus Luup­pi sai vii­me vuon­na 94 300 euron Lea­der-rahoi­tuk­sen Kie­ri­kin kivi­kau­den kylän kun­nos­tuk­seen. Työ­tä teh­dään arkeo­lo­gi-puusep­pä Ant­ti Palm­roo­sin joh­dol­la kah­den raken­ta­jan voi­min.

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen pää­ra­ken­nuk­sen vie­rei­sel­lä kivi­kau­ti­sel­la asuin­pai­kal­la kai­ve­taan hei­nä­kuus­sa. Tänä vuon­na tun­ne­tun kivi­kau­den kokeel­li­sen arkeo­lo­gian opet­ta­jan ja työ­pa­jo­jen vetä­jän toh­to­ri Peter Groo­min muka­na on perä­ti 10 englan­ti­lais­ta arkeo­lo­gian opis­ke­li­jaa.
Suo­si­tut Mui­nais­mark­ki­nat pide­tään tänä kesä­nä tee­mal­la Tai­to­ja ja teki­jöi­tä  4.–5. elo­kuu­ta. Luvas­sa on entis­tä moni­puo­li­sem­pi ohjel­ma ja teki­jä­kaar­ti, käsi­työ­läis­to­ri ja kai­ken­lais­ta teke­mis­tä.  Tämä kivi­kau­den kylän val­loit­ta­va koko per­heen tapah­tu­ma kan­nat­taa lait­taa kalen­te­riin.
Yli-Iin perin­teis­ten Pitä­jä­päi­vien aikaan Kie­ri­kin audi­to­rios­sa on 8. hei­nä­kuu­ta kel­lo 13 Oulu­joen seu­ra­kun­nan sana­ju­ma­lan­pal­ve­lus. Sen jäl­keen kel­lo 14.30 Iijoen ran­nas­sa esiin­tyy vet­ten pääl­lä Juk­ka Taka­lon Kajak­kior­kes­te­ri.
Lop­pu­ke­sän kou­lu­lais­ryn­täys­tä täy­den­tä­vät Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton rahoit­ta­man Kivi­kaut­ta kai­vaen -hank­keen lukio­lais­kai­vauk­set Oulun lyseon lukion ja Nur­mon lukion opis­ke­li­joil­le.
Kie­rik­ki on avoin­na kes­ki­ke­säl­lä: 4.–21.6. ma–pe 10–16 ja 25.6.–12.8. ma–la 10–17, su 12–18.