Kes­kus­te­lem­me: Iin kuo­ro­lau­lu­har­ras­tus näky­väs­ti esil­lä

Enti­se­nä iiläi­se­nä ja aina sydä­mel­tä­ni iiläi­se­nä oli tun­tei­kas­ta kat­soa, kun oma veli ja Iin kak­si kuo­roa esit­ti­vät Poh­ja­kar­ta­nos­sa osit­tain omia sovi­tuk­si­aan. Tapah­tu­mas­sa esiin­tyi kaik­ki­aan seit­se­män kuo­roa Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­ta. Kan­sain­vä­lis­tä tuu­lah­dus­ta saa­tiin afrik­ka­lai­sis­ta ja mek­si­ko­lai­sis­ta sävel­mis­tä. Sekoi­tus­ta nyky­pop­pia ja van­hoil­lis­ro­man­tiik­kaa.

Iin mies­lau­la­jien jo vuo­des­ta 1963 alka­nut kuo­ro­har­ras­tus näkyi vank­ka­na tek­ni­se­nä osaa­mi­se­na.

Esi­tyk­ses­sä tuli mie­les­tä­ni esil­le suo­ma­lai­nen sie­lun­mai­se­ma Uuno Kai­lak­sen ja Aale Tyn­nin suo­men­ta­mien teks­tien väli­tyk­sel­lä. Kuo­ron­joh­ta­ja Mark­ku Kos­ke­la lau­loi itse muka­na ja keven­si tun­nel­maa humo­ris­ti­sel­la otteel­la.

Iin kan­sa­lais­opis­ton lau­lu­ryh­mä on aloit­ta­nut vas­ta 2017 ja jo lyhyes­sä ajas­sa hiou­tu­nut hyvin yhteen kuo­ron­joh­ta­ja Johan­na Nis­ka­sen ohjauk­ses­sa. Hei­dän esi­tyk­sis­tään välit­tyi nuo­re­kas raik­kaus, mm. Lau­ri Täh­kän kap­pa­leen Pol­te sovi­tuk­ses­sa. Pia­noa soit­ta­va Nis­ka­nen toi oman herk­kyy­ten­sä esi­tyk­seen.

Kuo­roe­siin­ty­mi­sis­sä on men­nyt­tä se aika, kun sei­sot­tiin jäyk­ki­nä rivis­sä ja se osal­taan on saat­ta­nut vai­kut­taa sii­hen, että sitä vie­lä jon­kin ver­ran vie­ras­te­taan. Asut ja liik­kei­den koreo­gra­fia näkyi­vät per­soo­nal­li­ses­ti monis­sa esi­tyk­sis­sä. Sik­si kan­nus­tai­sin­kin ihmi­siä läh­te­mään kuun­te­le­maan esi­tyk­siä, jois­sa voi kokea suur­ten tun­tei­den tul­kin­taa.

Mari­ta Suo­me­la (o.s. Halo­nen)