Kes­kus­te­lem­me: Hur­jia uuti­sia van­hus­ten­hoi­dos­ta

Todel­la hur­jat uuti­set Espe­ri Caren toi­min­nas­ta ja nyt myös Atten­don toi­min­nas­ta ovat vii­mein nos­ta­neet van­hus­ten­hoi­don tilan jul­ki­suu­teen. Uskon että tämä on vas­ta jää­vuo­ren huip­pu. Myös jul­ki­nen puo­li tar­vit­see lisää hoi­ta­jia.

On hir­vit­tä­vää että van­hus­ten ter­vey­den kus­tan­nuk­sel­la teh­dään bis­nes­tä, johon taval­laan syyl­lis­tyy myös kau­pun­git ja kun­nat. Nämä ihmi­set ovat raken­ta­neet tämän maan ja luo­neet seu­raa­vil­le suku­pol­vil­le mah­dol­li­suu­den aina vaan parem­paan elä­mään.

Oulun kau­pun­ki voi­si nyt lisä­tä veto­voi­mai­suut­taan ole­mal­la ensim­mäi­nen kau­pun­ki Suo­mes­sa, jos­sa van­hus­ten hoi­to on huip­pu tasoa. Van­hus­ten­hoi­to on rin­nas­tet­ta­va saman­lai­sek­si veto­voi­mak­si kuin las­ten­hoi­to. On hyvä jää­dä pysy­väs­ti kau­pun­kiin, mis­sä myös van­ha­na tie­tää saa­van­sa hyvää ja arvo­kas­ta hoi­toa.

Nyt pal­jas­tu­neet puut­teet hoi­ta­jien mää­räs­sä ovat sel­vä osoi­tus sii­tä, että tie­toi­ses­ti teh­tiin yri­tyk­sen joh­dol­le tulos­ta van­hus­ten kus­tan­nuk­sel­la ja että tämä oli jo pit­kään tie­dos­sa mut­ta vas­ta jul­ki­suus toi ongel­man esiin koko kan­sal­le. Yksi syy on var­mas­ti, että kaik­kien taho­jen, joi­den oli­si pitä­nyt puut­tua jo pal­jon aikai­sem­min tähän suu­reen ongel­maan, ovat kes­kit­ty­neet vain uuden SOTE-rat­kai­sun ympä­ril­le, kos­kee niin maan hal­li­tus­ta kuin oppo­si­tio­ta ja myös työ­mark­ki­naos­a­puol­ta.

Syyt­te­lyl­lä ja syyl­lis­ten hake­mi­sel­la ei nyt tätä ”sop­paa” rat­kais­ta vaan nyt on pikai­ses­ti etsit­tä­vä van­huk­sil­le laa­du­kas­ta hoi­toa. Riit­tä­väs­ti hoi­ta­jia ja hoi­to­paik­ko­ja. Olkoon Oulu täs­sä­kin edel­lä­kä­vi­jä.

Mau­ri Moi­la­nen
Oulu