Kesäl­lä puu­tar­ha­mat­kail­laan koti­maas­sa

Hei­nä­kuun ensim­mäi­sen sun­nun­tain suo­sit­tu Avoi­met puu­tar­hat -tapah­tu­ma ilah­dut­ti ja kerä­si run­saas­ti vie­rai­li­joi­ta puu­tar­hoi­hin. Tapah­tu­ma­päi­vän jäl­keen www.avoimetpuutarhat.fi -sivus­to jat­kaa toi­min­taan­sa. Sen haku­toi­min­non ja kart­ta­pal­ve­lun avul­la löy­tyy kiin­nos­ta­via puu­tar­ha­mat­kai­lu­koh­tei­ta ympä­ri Suo­mea. Suo­men kesä on antoi­saa aikaa tutus­tua eri­lai­siin puu­tar­ha­koh­tei­siin jul­ki­sis­ta puis­tois­ta puu­tar­ha­myy­mä­löi­hin ja arbo­re­tu­mei­hin.

Palau­te tapah­tu­mas­sa esi­tel­lyis­tä puu­tar­hois­ta on ollut jäl­leen kiit­tä­vää, ker­too tapah­tu­ma­vas­taa­va Timo Tau­la­vuo­ri Puu­tar­ha­lii­tos­ta. Vie­rai­li­jat ovat olleet iloi­sia sii­tä, että yksi­tyi­set pihat avau­tu­vat myös mui­den näh­tä­väk­si ker­ran vuo­des­sa. Puu­tar­han­sa avan­neet ovat olleet puo­les­taan kii­tol­li­sia sii­tä mie­len­kiin­nos­ta ja ihas­tuk­ses­ta, mitä vie­rai­li­jat ovat anta­neet heil­le päi­vän aika­na.