Kesäis­tä menoa

Iloinen tunnelma vallitsi varttuneemman väen kesäpäivässä Koitelissa.

Ran­ta­poh­jas­ta 7.6.1979 Enti­si­nä hyvi­nä aikoi­na oli Kii­min­ki­joel­la puu­ta­va­ran uit­to käyn­nis­sä usein­kin läpi kesän. Joki­var­ren mökit sai­vat kah­vi­vie­raik­seen reip­pai­ta tuk­ki­lai­sia. Tapah­tui ker­ran­kin, että uit­to­mie­het meni­vät kah­vil­le erää­seen kos­ken­par­taal­la ole­vaan mök­kiin. Mökin emän­tä oli juu­ri kah­vi­kup­pien pesu­puu­his­sa, nykäi­si vyö­tä­röl­tään pai­tan­sa hel­man esiin ja alkoi pyyh­kiä sii­hen kah­vi­kup­pe­ja. Täl­löin eräs tuk­ki­lai­nen huo­maut­ti, että onko tuo nyt oikein sopi­vaa. Tähän emän­tä heläyt­ti: Hyh, mitä se hait­taa — pes­tä­vä pai­ta! ”Todek­si väi­tet­ty tari­na”

Oli­pa ker­ran meri­mie­hel­lä papu­kai­ja, joka osa­si kir­va­ta­kin tar­peen tul­len. Meri­mies kyl­läs­tyi papu­kai­jaan ja antoi sen erääl­le tädil­le. Täti kyl­läs­tyi myös papu­kai­jaan ja pani se pesu­ko­nee­seen. Jon­kin ajan kulut­tua hän aukai­si luu­kun ja ajat­te­li, että nyt papu­kai­ja on kuol­lut. Papu­kai­ja köm­pi konees­ta ja tuu­ma­si: Oli­pa pahuk­sen kova myrs­ky merel­lä!  H.H. Oulu

Ja sit­ten tähän päi­vään:

Koi­te­lin kesä­päi­väs­sä lep­poi­sa meno

Kii­min­gin Koi­te­lis­sa jär­jes­te­tään perin­tei­ses­ti kesä­päi­vä vart­tu­neem­mal­le väel­le aina kesän alus­sa.

Jär­jes­te­lyis­tä vas­taa­vat yhdes­sä Kii­min­gin Elä­ke­läi­set ry ja Elä­ke­lii­ton Kii­min­gin yhdis­tys, joka oli tänä vuon­na jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa.

Mai­nio sää hou­kut­te­li pai­kal­le run­saas­ti väkeä. Joku arvioi, että par­haim­mil­laan kool­la oli noin 200 osal­lis­tu­jaa. EL Kii­min­gin Hilk­ka Pat­ja ker­too, että ilmoi­sia ilmei­tä näkyi joka puo­lel­la kah­vit­te­lun ja mak­ka­ran­pais­ton lomas­sa. Musiik­ki ja lau­lut soi­vat, mölk­kyä pelat­tiin ja ket­tin­kiä hei­tet­tiin.

– Puheen­so­ri­naa kuu­lui joka puo­lel­ta. Päi­vä oli kai­kin puo­lin onnis­tu­nut, Hilk­ka Pat­ja iloit­see.

Kie­ri­kin kiep­pi Yli-Iis­sä

Ook­ko nää kuul­lu, että Yli-Iis­sä kun­toil­laan ensi vii­kol­la perin­tei­nen 11 kilo­met­rin mit­tai­nen Kie­ri­kin kiep­pi? Kes­ki­viik­ko­na 19.6. kel­lo 18 mat­kaan läh­de­tään yhdes­sä Vorel­lil­ta. Osal­lis­tua voi kävel­len, juos­ten tai pyö­räil­len, eikä tar­koi­tus ole kil­pail­la vaan ulkoil­la poru­kal­la omaan tah­tiin ja omak­si ilok­si. Myös maa­li on Vorel­lil­la ja osal­lis­tu­jien kes­ken arvo­taan kym­me­nen pal­kin­toa. Tapah­tu­man jär­jes­tää Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Yli­kii­min­ki­läi­sen päi­vä­ko­din näyt­te­ly Oulus­sa

Päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän ympä­ris­tön­suo­je­luai­hei­nen työ Vet­ten­hal­ti­jat on esil­lä Oulun pää­kir­jas­ton Tapah­tu­ma­ti­la Lai­tu­ris­sa. Näyt­te­lys­sä kuva­taan Vet­ten­hal­ti­joi­den tari­naa Vii­ni­vaa­ran läh­teil­tä Nuo­rit­tan­joel­le sekä Kii­min­ki­joen kaut­ta Perä­me­rel­le saak­ka.

Näyt­te­lys­sä kul­ke­vat rin­nak­kain Vet­ten­hal­ti­jois­ta ja Maa­hi­sis­ta ote­tut valo­ku­vat ja las­ten teke­mät maa­lauk­set ja muut tai­de­teok­set. Kaik­ki Pii­lo­met­sän lap­set ovat osal­lis­tu­neet pro­jek­ti­työn teke­mi­seen.

Näyt­te­lyn läh­tö­koh­ta­na on ympä­ris­tö- ja luon­to­kas­va­tuk­seen pai­not­tu­neen päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän aikuis­ten ja las­ten yhtei­set poh­din­nat pai­kal­lis­ten vesis­tö­jem­me tule­vai­suu­des­ta. Lap­set raken­si­vat kuviin perus­tu­van tari­nan, jos­sa surul­li­set Vet­ten­hal­ti­jat tai­ko­vat läh­tei­den suo­jak­si tai­ka­pö­lyä ja pyy­tä­vät Maa­his­ta avuk­seen tur­vaa­maan Vet­ten­hal­ti­joi­den ja mui­den vesie­lä­väis­ten elä­mää.

Pii­lo­met­sän väki on työs­tä­nyt pro­jek­tis­ta ker­to­van valo­ku­va­kir­jan, johon on kerät­ty kuvia työs­ken­te­lyn eri vai­heis­ta. Näyt­te­ly­vie­raat voi­vat kir­joit­taa nimen­sä sekä kom­ment­te­ja, omia muis­to­ja ja tai­ka­sa­no­ja “Vet­ten­hal­ti­joi­den Salai­seen Tai­ka­kir­jaan”. Näyt­te­ly on avoin­na lau­an­tai­hin 15.6. saak­ka. Osoit­tees­sa www.piilometsa.fi on näh­tä­vil­lä muun muas­sa tee­maan liit­ty­vä Embrazen ver­sio Mik­ko Ala­ta­lon kau­niis­ta Kii­min­ki­jo­ki-kap­pa­lees­ta.

Kesä­fes­ta­rit Kui­va­nie­mes­sä

Per­jan­tai­na 14.6. Kui­va­nie­men seu­ran­ta­lol­la jär­jes­te­tään kesä­fes­ta­rit. Fes­ta­rit toteu­te­taan päi­vä­ta­pah­tu­ma­na kel­lo 11 alkaen, ja nii­den pää­jär­jes­tä­jä­nä toi­mii Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ra.

Fes­ta­reil­la ohjel­maa on muun muas­sa karao­ken, onnen­pyö­rän ja eri­lais­ten kil­pai­lu­jen mer­keis­sä. Lisäk­si musiik­kia soit­ta­vat Jark­ko Hon­ka­nen, Mari Yli­kärp­pä ja For­tis­si­mo Plays Hur­ri­ga­nes.

Pää­sy­mak­su fes­ta­reil­le on 20 euroa, ja lip­pu sisäl­tää her­ne­keit­to­lou­naan. Tar­jol­la on myös muu­rin­poh­ja­lät­ty­jä ja buf­fet­herk­ku­ja.