Kel­lo-Räi­nän­pe­rä avau­tuu moot­to­ri­tiek­si tors­tai­na

Val­ta­tie 4:n paran­nus­työt ovat eden­neet syk­syn aika­na suun­ni­tel­mien mukai­ses­ti. Uute­na koh­tee­na val­mis­tuu Kel­lo-Räi­nän­pe­rä -osuu­den moot­to­ri­tie, joka ava­taan lii­ken­teel­le tors­tai­na 14. mar­ras­kuu­ta puo­lil­ta­päi­vin, ker­too Väy­lä-viras­to.

Kysei­sen tie­o­suu­den pituus on noin 8,0 km ja sen tal­vi­no­peus­ra­joi­tus on tule­va­na tal­ve­na 80 km/h. Nopeus­ra­joi­tus pudo­te­taan ajoit­tain töi­den vuok­si tasol­le 60 km/h.

Avat­ta­va moot­to­ri­tie­o­suus, kuten muu­kin Kel­lo-Räi­nän­pe­rä -osuu­des­ta val­mis­tuu koko­nai­suu­des­saan syk­syl­lä 2020.

Väy­län pro­jek­ti­pääl­lik­kö Juk­ka Päk­ki­län mukaan nyt avat­ta­va osuus paran­taa lii­ken­teen suju­vuut­ta ja tur­val­li­suut­ta kysei­sel­lä tie­o­suu­del­la. Se tuo hel­po­tus­ta myös ras­kaal­le lii­ken­teel­le.

Hank­keen poh­joi­sem­mal­la osuu­del­la on niin ikään val­mis­tu­mas­sa ohi­tus­kais­tat Iin Olha­van ja Kui­va­nie­men välil­le. Jak­sol­la poh­joi­sin ohi­tus­kais­ta­pa­ri on val­mis ja muut ohi­tus­kais­tat val­mis­tu­vat eri­kois­kul­je­tus­ten edel­lyt­tä­mien kai­de­siir­to­jen val­mis­tut­tua.

– Töi­den pain­opis­te on tule­vi­na kuu­kausi­na Oulu­joen sil­loil­la sekä aiem­min syk­syl­lä käyn­nis­ty­nees­sä Simon Vian­tien­jo­ki-Maks­nie­mi -ura­kas­sa. Kaa­su­jal­ka kan­nat­taa sil­ti pitää edel­leen kuris­sa, sil­lä työt jat­ku­vat monis­sa koh­teis­sa läpi tal­ven ja kysei­sil­lä osuuk­sil­la on ajoit­tain muut­tu­via lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä, Päk­ki­lä opas­taa.

– Ensi vuon­na käyn­nis­ty­vät vii­mei­set koh­teet, joi­hin sisäl­tyy Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sil­lan leven­tä­mi­nen sekä ohi­tus­kais­ta­jak­so­ja Ii-Simo-välil­lä. Koko­nai­suu­des­saan han­ke val­mis­tuu syk­syl­lä 2021, hän tote­aa.