Kelan pal­ve­lut asioin­ti­pis­tees­tä Iis­sä

Kelan Iin pal­ve­lu­pis­tees­sä ker­ran vii­kos­sa ajan­va­rauk­sel­la toi­mi­nut hen­ki­lö­koh­tai­nen asia­kas­pal­ve­lu kor­va­taan muil­la pal­ve­luil­la huh­ti­kuun alus­ta alkaen.

Huh­ti­kuun alus­ta alkaen Kelan asioi­ta voi hoi­taa Iin kun­nan asioin­ti­pis­tees­sä, Kelan muis­sa pal­ve­lu­pis­teis­sä, puhe­li­mes­sa tai ver­kos­sa. Iin asioin­ti­pis­te kun­nan­vi­ras­tol­la on avoin­na maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 8–15.30. Lähin Kelan pal­ve­lu­pis­te on Hau­ki­pu­taal­la osoit­tees­sa Simp­pu­lan­tie 15. Pal­ve­lu­pis­tee­seen pitää vara­ta aika etu­kä­teen.

Kun­nan­vi­ras­ton asioin­ti­pis­teen hen­ki­lö­kun­ta neu­voo ylei­sel­lä tasol­la Kela-asiois­sa ja Kelan verk­ko­pal­ve­lun käy­tös­sä. Asioin­ti­pis­tees­tä saa Kelan hake­mus­lo­mak­kei­ta ja esit­tei­tä ja sin­ne voi jät­tää Kelan hake­muk­set ja liit­teet. Osas­sa asioin­ti­pis­tei­tä Kela-asioi­ta voi hoi­taa etä­pal­ve­lu­na, jol­loin asia­kas saa kuva- ja ääniyh­tey­den Kelan pal­ve­lu­asian­tun­ti­jaan.

Tar­peen mukaan alu­eel­le voi­daan yhteis­työs­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa jär­jes­tää pop up -pal­ve­lui­ta, jol­loin Kelan pal­ve­lu­asian­tun­ti­ja tulee asiak­kai­den luo esi­mer­kik­si kir­jas­toon, Ohjaa­moon tai sosi­aa­li­toi­mis­toon.