Kehyk­set oman tyy­lin mukaan

Optik­ko Duos­sa vie­tet­tiin vii­me vii­kol­la tyy­li­päi­vää. Pai­kal­la oli muo­ti­asian­tun­ti­ja ja -suun­nit­te­li­ja Jaak­ko Selin, joka on tul­lut tutuk­si myös juon­ta­ja­na ja toi­mit­ta­ja­na. Monet muis­ta­vat hänet myös Jaak­ko ja maa­il­man­val­loit­ta­jat tv-ohjel­mas­ta ja muis­ta mat­kaoh­jel­mis­ta.

Selin oli esit­te­le­mäs­sä syk­syn muo­din mukai­sia uusia kehys­mal­le­ja ja apu­na valit­se­mas­sa sopi­via, oman tyy­lin mukai­sia kehyk­siä.

– Sovi­tel­kaa roh­keas­ti eri­lai­sia mal­le­ja. Väriä­kin peliin, hän neu­voi.

Tär­ke­ää kehys­va­lin­nas­sa on löy­tää kas­voil­le sopi­va koko, istu­vuus ja omaan per­soo­naan sopi­va tyy­li, mitä halu­aa.

Jaak­ko Selin on huo­man­nut, että kehyk­siä ryh­dy­tään usein valit­se­maan mie­les­sä jo tie­tyt kri­tee­rit ja ennak­koa­sen­teet: minul­le eivät sovi pyö­reät mal­lit tai jokin tiet­ty väri.

– Kan­nat­taa läh­teä liik­keel­le ilman ennak­koa­sen­tei­ta ja kokeil­la monia eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja ja yllät­tyä, hän roh­kai­see.

Alan liik­keis­sä saa asian­tun­te­vaa opas­tus­ta ja neu­vo­ja. Maku­tuo­ma­rei­ta­kin voi olla muka­na, mut­ta lop­pu­pe­leis­sä Seli­nin mie­les­tä valin­ta kan­nat­taa teh­dä sen mukaan, mikä kehys­mal­li miel­lyt­tää itseä eni­ten.

– Olen myös neu­vo­nut, että älkää otta­ko tei­ne­jä maku­tuo­ma­rik­si mukaan. Lap­set halua­vat, että äiti näyt­tää aina saman­lai­ses­ta eikä voi muut­tua, nau­rah­taa Selin.

Muo­ti vai­kut­taa sil­mä­la­si­ke­hys­ten mal­lis­toi­hin, jot­ka uudis­tu­vat sään­nöl­li­ses­ti. Jaak­ko Selin on huo­man­nut, että yleen­sä alle 35-vuo­ti­aat halua­vat vii­mei­sim­pien tren­dien mukai­set kehyk­set, mut­ta vart­tu­neem­mil­la käy­tän­nöl­li­syys lisät­ty­nä “jol­la­kin jän­nil­lä yksi­tyis­koh­dal­la” pai­naa vaa­ka­ku­pis­sa usein eni­ten.

– Sil­mä­la­si­ke­hyk­siä sovit­ta­maan läh­ties­sä ei tar­vit­se myös­kään täl­läy­tyä par­haim­piin­sa, sil­lä lasit tule­vat joka­päi­väi­seen käyt­töön. Ja kun lasit ovat puke­vat, huo­maa, ettei aina tar­vit­se pal­jon mei­ka­ta­kaan.

Mut­ta mikä saa Jaak­ko Seli­nin tule­maan usein Oulun seu­dul­le ja nyt Hau­ki­pu­taal­le?

– Aloi­tin yhteis­työn optik­ko­liik­kei­den kans­sa jo 15 vuot­ta sit­ten. Lisäk­si suun­nit­te­lin kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten Pier­re Caval­lo -mer­kil­le neu­le­mal­lis­toa. Kuu­lin sil­loin oulu­lai­ses­ta Fula­ri-muo­ti­kau­pas­ta, mis­sä mal­lis­toa myy­tiin eni­ten. Tutus­tuin putii­kin pitä­jään Mar­jo Hut­tuun, ja kuu­lin hänen ja asia­kas­kun­nan toi­veen aikuis­ten nais­ten mal­lis­tos­ta, jos­sa huo­mioi­daan niin mitoi­tus kuin värit­kin.

Yhteis­työs­sä syn­tyi koko­nai­nen desig­nat­tu Jaak­ko Selin -mal­lis­to, jon­ka tii­moil­ta Selin on tut­tu näky Oulus­sa.

Sie­nes­sä Iis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la

Jaak­ko Seli­nil­tä löy­tyy myös yllät­tä­viä yhteyk­siä Hau­ki­pu­taal­le ja Iihin.

– Käyn näis­sä mai­se­mis­sa usein sie­nes­sä, sil­lä maas­tot ovat upei­ta, pal­jas­taa Selin, joka on myös inno­kas sie­nes­tä­jä ja nii­den puo­les­ta­pu­hu­ja.

Oulun seu­tu tuli Hel­sin­gin pojal­le tutuik­si hänen työs­ken­nel­les­sään Kemi-Tor­nio -alu­eel­la.

– Ihas­tuin jo sil­loin tähän upe­aan alu­ee­seen. Oman jän­nit­tä­vän lei­man­sa täl­le alu­eel­le tuo Ruot­sin lähei­syys.

Jaak­ko Selin tun­ne­taan maa­il­man­mat­kois­taan, mut­ta ensik­si oli näh­tä­vä Suo­mi.

– Jo lap­se­na reis­sa­sin per­heen kans­sa pal­jon ja saha­sim­me Suo­mea ris­tin ras­tiin, hän ker­too.

Optik­ko Duoon tul­la tup­sah­ti stai­laus­päi­vä­nä myös 25 Tak­ku­ran­nan mart­taa, jot­ka oli­vat poru­kal­la läh­te­neet tapaa­maan Seli­niä ja kat­so­maan kehy­suu­tuuk­sia.

– Hie­noa, olen teh­nyt yhteis­työ­tä mart­to­jen kans­sa Uudel­la­maal­la sie­ni­asioi­den mer­keis­sä, ker­toi Selin.

Uudet kehyk­set löy­si mart­to­jen Sir­pa Pie­ti­lä, joka sovit­te­li eri sävyi­siä ja tyy­li­siä mal­le­ja. Lopul­ta hän pää­tyi mus­tiin, voi­mak­kaan tyy­li­siin kehyk­siin, jois­ta myös itse piti eni­ten. Valin­ta sai myös maku­tuo­ma­rei­den siu­nauk­sen. Myös aiem­min Pie­ti­lä on käyt­tä­nyt näyt­tä­viä kehyk­siä.

Asia­kas­kun­nan toi­veet tie­dos­sa

Optik­ko Duo on perus­tet­tu Hau­ki­pu­taal­le vuon­na 2003. Nykyi­ses­sä pai­kas­sa Revon­tien var­rel­la lii­ke on toi­mi­nut vuo­des­ta 2006 asti. Yrit­tä­ji­nä toi­mi­vat Kat­ja ja Heik­ki Luh­ta­nen.

Liik­kees­sä työs­ken­te­le­vät Kat­ja Luh­ta­sen kans­sa optik­ko Min­na Lie­des ja optik­ko­har­joit­te­li­ja Kat­ja Miet­ti­nen.

– Seu­raam­me muo­tia ja tren­de­jä tot­ta kai, ker­too Kat­ja Luh­ta­nen. Mal­lis­to uudis­tuu jat­ku­vas­ti. Kos­ka Optik­ko Duo on yksi­tyi­nen yri­tys eikä kuu­lu mihin­kään ket­juun, kaik­ki liik­kee­seen myyn­tiin tule­vat kehyk­set vali­taan itse. Myös asia­kas­kun­nan toi­veet ja tar­peet ovat hyvin tie­dos­sa.

Täl­lä het­kel­lä muo­ti suo­sii pyö­rei­tä muo­to­ja, mut­ta kan­tik­kaat mal­lit ovat tulos­sa. Kehyk­sis­sä on pal­jon ruusu­kul­tai­sia, metal­li­vä­re­jä ja nyt enem­män myös vaa­leam­pia­kin sävy­jä. Pilot­ti­la­sit eten­kin nais­ten mal­leis­sa ovat muo­dik­kai­ta. Mal­lis­toon kuu­luu tie­ten­kin myös perin­tei­siä ja klas­si­sia vaih­toeh­to­ja.

– Asiak­kaat ovat hyvin tie­toi­sia tren­deis­tä. Uusim­mat suun­tauk­set ran­tau­tu­vat tän­ne poh­joi­seen pie­nel­lä vii­veel­lä ete­lään näh­den. Muo­ti vai­kut­taa valin­toi­hin, mut­ta itse kul­le­kin oman tyy­liin ja per­soo­naan sopi­va mal­li on usein kui­ten­kin tär­kein kri­tee­ri, sanoo Kat­ja Luh­ta­nen.

Optik­ko Duon tilat Revon­tiel­lä uudis­tet­tiin vii­me kevää­nä lat­tias­ta kat­toon. Liik­kees­sä pal­ve­le­vat Min­na Lie­des (vas.) Kat­ja Luh­ta­nen ja Kat­ja Miet­ti­nen.