Kehon­koos­tu­mus­mit­taus­ta ja lii­kun­ta­vink­ke­jä hyvin­voin­ti­ta­pah­tu­mas­sa Yli-Iis­sä ensi maa­nan­tai­na

Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tys jär­jes­tää yhdes­sä Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry:n kans­sa yhtei­sen hyvin­voin­ti­ta­pah­tu­man Yli-Iin enti­sel­lä kun­nan­ta­lol­la maa­nan­tai­na 19. elo­kuu­ta klo 12–15.

Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tys täyt­tää tänä vuon­na 30 vuot­ta ja tämän kun­niak­si kävi­jöil­le tar­jo­taan juh­la­kah­vit. Tapah­tu­man aika­na Eik­ka-bus­sis­sa on mah­dol­li­suus teh­dä muun muas­sa kehon­koos­tu­mus­mit­taus sekä saa­da lii­kun­ta­vink­ke­jä ter­vey­den edis­tä­mi­sek­si. Muis­ti­kum­mi­tuo­kios­sa osal­lis­tu­jat oppi­vat tämän päi­vän kan­sa­lais­tai­don: kuin­ka muis­ti­sai­ras ihmi­nen koh­da­taan arvos­ta­vas­ti ja läm­pi­mäs­ti. Tapah­tu­man aluk­si kuul­laan Muis­tiyh­dis­tyk­sen kuu­lu­mi­set ja jär­jes­te­tään esit­te­ly­kier­ros enti­ses­sä kun­nan­ta­los­sa. Tapah­tu­ma on mak­su­ton ja kai­kil­le avoin.