Kas­ki­puun mil­joo­nien euro­jen ikku­na­teh­da­sin­ves­toin­ti val­mis­tui

Yli­kii­min­ki­läi­sen Kas­ki­puu Oy:n uusi ikku­na­teh­das Vii­ta­saa­rel­la viet­tää ava­jai­si­aan tänään lau­an­tai­na. Teh­taan vih­kii käyt­töön pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä.

Ovi­teh­taan kans­sa samoi­hin tiloi­hin raken­net­tu 12 mil­joo­nan euron ikku­na­teh­da­sin­ves­toin­ti on tuo­nut Vii­ta­saa­ren seu­dul­le lähes 100 uut­ta työ­paik­kaa ja mää­rän usko­taan nouse­van.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Kas­ken mukaan ikku­na­teh­taan raken­ta­mi­nen ete­ni suun­ni­tel­lus­ti ja val­mis­tui aika­tau­lus­sa.
– Ensim­mäi­nen ikku­na uudel­ta teh­taal­ta val­mis­tui vii­me tou­ko­kuus­sa. Lin­ja mah­dol­lis­taa laa­duk­kaat, ener­gia­te­hok­kaat ja yksi­löl­li­set tuot­teet kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.

Ikku­na­teh­das on yksi Poh­jois­mai­den suu­rim­mis­ta ja tehok­kaim­mis­ta. Tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti on yli 200 000 ikku­nayk­sik­köä, ja koko­nai­suu­des­saan teh­taan koko on lähes 20 000 neliö­tä.

Kas­ki­puun Vii­ta­saa­ren yksi­kös­sä on nykyi­sin töis­sä noin 130 hen­keä, heis­tä noin 50 ikku­na­tuo­tan­nos­sa. Kevään aika­na ikku­na­tuo­tan­toon pal­ka­taan lisää väkeä.

Teh­das­työn lisäk­si ikku­nain­ves­toin­ti työl­lis­tää täl­lä het­kel­lä noin 100 hen­ki­löä asia­kas­pal­ve­lun, myyn­nin ja asen­nuk­sen paris­sa ympä­ri Suo­men.

Ulko- ja par­ve­keo­vis­taan tun­net­tu Kas­ki­puu pys­tyy ikku­na­teh­da­sin­ves­toin­nin avul­la pal­ve­le­maan nykyi­siä asiak­kai­taan entis­tä­kin parem­min.

– Asiak­kaat osta­vat ovet ja ikku­nat mie­lel­lään samas­ta pai­kas­ta. Oli luon­te­vaa laa­jen­taa toi­min­taa ulko-ovis­ta myös ikku­noi­hin, ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Kas­ki.

Ikku­noi­den val­mis­tus ei ole kui­ten­kaan aivan uusi alue­val­taus Kas­ki­puul­le.

– Myös isä­ni val­mis­ti nii­tä yri­tyk­sen alkuai­koi­na.

Kas­ki-tuot­teil­le on kova kysyn­tä sekä koti­maas­sa että vien­ti­mark­ki­noil­la. Koti­maan lisäk­si ikku­noi­ta myy­dään Skan­di­na­vi­aan ja Venä­jäl­le.

Kas­ki­puu Oy on 40-vuo­tias per­hey­ri­tys, joka toi­mii Yli­kii­min­gis­sä, Vii­ta­saa­rel­la ja Lat­vias­sa. Lisäk­si Kas­ki­puu omis­taa enem­mis­tön Eko­vil­la Oy:stä. Kas­ki­puu on tun­net­tu ulko- ja par­ve­keo­vien val­mis­tuk­ses­ta. Kas­ki­puu-kon­ser­nin vuo­den 2017 lii­ke­vaih­to oli noin 61 mil­joo­naa euroa ja se työl­lis­tää noin 350 työn­te­ki­jää.