Kas­ki-kon­ser­ni osti Eko-Exper­tin

Yli­kii­min­ki­läi­nen Kas­ki-kon­ser­ni on osta­nut pal­ki­tun kier­to­ta­lous­yri­tyk­sen Eko-Exper­tin. Toteu­tu­nut yri­tys­kaup­pa tukee kon­ser­nin tavoi­tet­ta uuden kier­to­ta­lous­yh­tei­sön raken­ta­mi­ses­sa.

– Olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä kaup­paan. Eko-Expert on alus­ta, jon­ka ympä­ril­le on tar­koi­tus raken­taa Suo­men joh­ta­va raken­nus­ma­te­ri­aa­lei­hin kes­kit­ty­nyt kier­to­ta­lous­yh­tiö, ker­too kon­ser­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Kas­ki.

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa toi­mi­va Eko-Expert on eri­kois­tu­nut eris­tei­den kier­to­ta­lou­teen sekä ener­gia­te­hok­kuut­ta ja sisäil­man­laa­tua paran­ta­vien pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen.

– Kier­to­ta­lous on väis­tä­mä­tön kehi­tys väes­tön­kas­vun, luon­non­va­ro­jen niuk­kuu­den ja ilmas­ton­muu­tok­sen kes­kel­lä. Se vaa­tii yri­tyk­sil­tä avoi­muut­ta ja yhteis­työ­ky­kyä jopa perin­teis­ten kil­pai­li­joi­den kans­sa. Esi­mer­kik­si Eko-Expert käyt­tää usei­den eris­te­val­mis­ta­jien mate­ri­aa­le­ja myös jat­kos­sa, vaik­ka samas­sa kon­ser­nis­sa on puu­kui­tue­ris­te­val­mis­ta­ja Eko­vil­la Oy. Kier­to­ta­lous­lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sel­lä vas­taam­me myös val­veu­tu­nei­den ja ympä­ris­tö­tie­tois­ten asiak­kai­den tar­pei­siin, ker­too Mat­ti Kas­ki.

Yli­kii­min­ki­läi­seen Kas­ki-kon­ser­niin kuu­luu ikku­noi­ta ja ulko-ovia val­mis­ta­va Kas­ki­puu Oy sekä puu­kui­tue­ris­tet­tä val­mis­ta­va ja asen­ta­va Eko­vil­la Oy. Kas­ki-kon­ser­nin vuo­den 2017 lii­ke­vaih­to oli noin 61 mil­joo­naa euroa ja se työl­lis­tää noin 350 työn­te­ki­jää.

Eko-Expert on Suo­men moni­puo­li­sin puhal­luse­ris­teu­ra­koit­si­ja. Eko-Expert kat­taa seu­raa­vat pal­ve­lut: mine­raa­li­vil­lo­jen puhal­lus, suur­te­hoi­mu­roin­nit, eris­tei­den vaih­dot ja imusiir­rot, ala­poh­jien mas­san­vaih­dot sekä Leca-soran, vaah­to­la­sin ja sepe­lien imut ja puhal­luk­set. Yri­tyk­sen lii­ke­vaih­to oli vuon­na 2017 5,3miljoonaa euroa ja se työl­lis­tää noin 30 hen­keä.