Kar­hu liik­kuu Vep­säl­lä

Karhu oli kävellyt Vepsällä metsätraktorin ajouraa parinsadan metrin päässä lähimmistä taloista.

Vii­me lau­an­tai­na havait­tiin kar­hun liik­ku­neen Yli­kii­min­gin Vep­säl­lä aivan asu­tuk­sen tun­tu­mas­sa. Veik­ko Jur­va­kai­nen ker­too, että jäl­jet oli­vat havait­tes­sa kor­kein­taan kah­den vuo­ro­kau­den van­ho­ja.

Jur­va­kai­sen mukaan lähim­piin taloi­hin oli mat­kaa noin 200 met­riä. Vep­säl­lä on tavat­tu kar­hun jäl­kiä aiem­pi­na­kin vuo­si­na, mut­ta ei vie­lä näin lähel­lä asu­tus­ta. Aiem­min Vep­säl­lä on liik­ku­nut susia ja ilvek­siä­kin.

– Run­sas vuo­si sit­ten kyläl­le saa­pui nel­jän ilvek­sen lau­ma, joka hävit­ti kyläl­lä ruo­kin­nas­sa olleen kau­ris­po­pu­laa­tion lähes koko­naan. Erää­nä yönä ne tap­poi­vat yhden lähes piha­pii­ris­tä. Sil­loin myös jänik­sen­jäl­jet­kin kato­si­vat lähes koko­naan.

Noin kym­me­nen vuot­ta sit­ten Vep­säl­lä asu­tuk­sen lähel­lä liik­kui myös kak­si sut­ta joi­den vie­rai­lun jäl­jil­tä löy­tyi aina­kin kol­men poron raa­dot.

– Kos­ka petoe­läin­ten kaa­to­lu­vat ovat nykyi­sin tiu­kem­mas­sa kuin jos­kus taka­vuo­si­na, ovat sudet­kin sel­väs­ti lisään­ty­neet ja käy­neet roh­keam­mik­si, Jur­va­kai­nen arve­lee.