Kar­hu liik­kui Iin ja Olha­van välil­lä

Nelos­tiel­lä Iin ja Olha­van välil­lä Haris­suon poh­jois­puo­lel­la lui­kah­ti kar­hu tien ylit­se maa­nan­tai-ilta­na kel­lo kym­me­nen jäl­keen.

Eläi­men havait­si­vat pai­kal­le osu­neet autoi­li­jat, jois­ta toi­nen tuli poh­joi­sen, toi­nen ete­län suun­nal­ta. Kar­hu erot­tui molem­pien auto­jen valois­sa, ja autoi­li­jat myös pysäh­tyi­vät pai­kal­le, mut­ta illan hämä­räs­sä otso ehti kado­ta met­sän sii­mek­seen.

Kar­hu juok­si tien itä­puo­lel­le samoil­le seu­duil­le, mis­sä teh­tiin kar­hu­ha­vain­to myös vuo­si sit­ten syk­syl­lä. Sil­loin pedon huo­ma­si hir­vi­tor­nis­sa hir­viä vaa­ni­mas­sa ollut Ismo Tyy­ki­luo­to, joka ehti tähys­tel­lä kon­tio­ta aseen­sa kii­ka­ri­täh­täi­men läpi hyvän aikaa ennen kuin eläin pois­tui pai­kal­ta.

Myös tämän vuo­den kevääl­lä on kar­hun jäl­kiä samal­ta alu­eel­ta löy­det­ty, joten kysees­sä voi olla sama yksi­lö.

Iin seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen peto­yh­dys­hen­ki­löi­hin lukeu­tu­va Tep­po Kak­ko­nen ker­too, että peto­ha­vain­to­ja teh­dään eni­ten kevääl­lä ennen lumen sula­mis­ta, kun jäl­jet vie­lä erot­tu­vat lumes­sa.

– Vuo­sit­tain yhdis­tyk­sen alu­eel­ta saa­daan muu­ta­mia havain­to­ja, pää­osin kar­huis­ta ja ilvek­sis­tä. Aika vähän nii­tä kui­ten­kin tulee, sil­lä suur­pe­dot mie­lel­lään vetäy­ty­vät kau­em­mas erä­mai­hin alueil­ta, jois­sa ihmi­siä liik­kuu. Iin alu­eel­la on var­sin kat­ta­va met­sä­au­to­tei­den ver­kos­to, min­kä vuok­si met­sis­sä liik­kuu kosol­ti mar­jas­ta­jia ja met­säs­tä­jiä­kin, joi­den tiel­tä eläi­met väis­ty­vät muu­al­le.